سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
داود وحاجی طومی کاکا میرابی یونس کسلخه عید محمد غراوی 1600 50 1 01:45.23 71.0 67.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
داود وحاجی طومی کاکا میرابی یونس کسلخه عید محمد غراوی 1000 50 8 01:03.10 71.0 67.0
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
عبدالصالح میرابی عبدالصالح میرابی 1000 50
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
حاج قوجق میرابی وقلیچ تقان ارازگلدی زاده ارازگلدی اونق عید محمد غراوی 1000 50 1 1:03.84
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
حاج قوجق میرابی وقلیچ تقان ارازگلدی زاده ارازگلدی اونق 1000
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
حاج قوجق میرابی وقلیچ تقان ارازگلدی زاده ارازگلدی اونق عید محمد غراوی 1000 5 1:05.04
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
حاج قوجق میرابی وقلیچ تقان ارازگلدی زاده ارازگلدی اونق 1000
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
حاج قوجق میرابی وقلیچ تقان ارازگلدی زاده ارازگلدی اونق محمد خوجملی 1000 50