وی وی تو 5 ساله مادیان
پوملاتو
وی وین
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 78
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 78
ریتینگ مسافت : 78
بهترین ریتینگ : 78
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 4 0.00% 90,250,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 4 0 4 0.00% 120,500,000
مجموع 15 0 8 0.00% 210,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
از 24 تا 32 امتیاز رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 7 / 10 01:01.910 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
از 24 تا 32 امتیاز رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 4 / 10 01:12.330 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 24 تا 32 امتیاز رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 52.0 6 / 7 01:39.330 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
از 24 تا 32 امتیاز رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 3 / 9 01:01.490 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
از 16 تا 28 امتیاز محمد مختومی رشید روشنی 1000 0.0 2 / 7 01:02.830 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
از 16تا 30امتیاز محمد مختومی رشید روشنی 1000 0.0 2 / 6 01:00.890 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
از 8تا 22امتیاز رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 10 01:02.390 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
10تا14امتیاز رئوف وثنا مختومی رشید روشنی 1000 0.0 6 / 11 01:03.340 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
10تا14امتیاز رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 52.0 4 / 8 01:43.760 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
8 امتیاز رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 / 7 01:02.240 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
از 4 تا 32 رئوف وثنا مختومی رشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 0.0 2 / 10 01:03.010 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
از 2 تا 14 رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 11 01:04.100 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
از 2 تا 38 رئوف وثنا مختومی رشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 51.0 9 / 10 01:17.510 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
مبتدی و نبرده رئوف وثنا مختومی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 2 / 4 01:04.470 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
مبتدی رئوف وثنا مختومی حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 4 / 10 01:05.340 -