سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52 7 01:01.91 82.0 78.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52 4 01:12.33 82.0 79.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 52 6 01:39.33 92.0 77.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 51 3 01:01.49 81.0 78.0
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
محمد مختومی رشید روشنی 1000 2 01:02.83
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
محمد مختومی رشید روشنی 1000 2 01:00.89
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 2 01:02.39
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی 1000 6 1:03.34
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 52 4 1.43.76
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 50 2 1:02.24
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 2 1:03.01
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 3 01:04.10
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 51 9 1:17.51
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
رئوف وثنا مختومی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 50 2 1:04.47
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
رئوف وثنا مختومی حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 4 1:05.34