آزالیا 4 ساله مادیان
لهن گرین
آی سل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 67
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 67
ریتینگ مسافت : 62
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 2 4 18.18% 167,000,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 14 2 4 14.29% 167,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 53.0 11 / 12 01:03.220 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 53.0 1 / 9 01:02.470 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 52.0 3 / 9 01:15.430 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52.0 6 / 11 01:05.020 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 52.0 4 / 9 01:04.230 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 52.0 6 / 10 01:04.600 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
قارمحمد گری بی نام 1000 0.0 10 / 11 01:04.100 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
قارمحمد گری بی نام 1000 51.0 10 / 11 01:04.320 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
قارمحمد گری محمد خوجملی 1000 50.0 2 / 11 01:03.200 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
قارمحمد گری آق اویلی بشگرد 1000 0.0 10 / 10 01:05.610 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
قارمحمد گری بی نام 1000 50.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
قارمحمد گری بی نام 1200 50.0 5 / 8 01:15.080 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
قارمحمد گری کمال دالی جه عطا 1200 50.0 1 / 12 01:15.980 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
قارمحمد گری پیمان قلرعطا 1000 0.0 8 / 11 01:06.580 -
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
محمد خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50.0 5 / 10 01:09.230 -