سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 53 11 01:03.220
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 53 1 01:02.470
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 52 3 01:15.430
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52 6 01:05.020
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 52 4 01:04.230
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 52 6 01:04.600
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 1000 0 10 01:04.100
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 1000 51 10 01:04.320
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری محمد خوجملی 1000 50 2 01:03.200
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری آق اویلی بشگرد 1000 0 10 01:05.610
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 1000 50
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 1200 50 5 01:15.080
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری کمال دالی جه عطا 1200 50 1 01:15.980
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری پیمان قلرعطا 1000 0 8 01:06.580
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
سیناوسلیم میرزاعلی محمد خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50 5 01:09.230