سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 53 11 01:03.22 76.0 72.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 53 1 01:02.47 68.0 37.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 52 3 01:15.43
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52 6 01:05.02
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 52 4 01:04.23
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 52 6 01:04.60
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 1000 10 1:04.10
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 1000 51 10 1:04.32
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری محمد خوجملی 1000 50 2 1:03.20
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری آق اویلی بشگرد 1000 10 01:05.61
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 1000 50
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 1200 50 5 1:15.08
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری کمال دالی جه عطا 1200 50 1  1:15.98
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری پیمان قلرعطا 1000 8 1:06.58
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
سیناوسلیم میرزاعلی محمد خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50 5 1:09.23