سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی محمد خوجملی 1000 53 8 01:04.78 56.0 29.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی 1600 53
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی محمد خوجملی 1000 53 11 01:08.32
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
محمد عدنان چپرلی غفور خوجملی محمد خوجملی 1000 53 1 01:03.91
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
علیرضا شیرازی غفور خوجملی 1200
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
محمد عدنان چپرلی و محمد اسماعیل طاطاری غفور خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 52 5 1:16.63
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
علیرضا شیرازی غفور خوجملی محمد خوجملی 1600 7 1:49.53
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
علیرضا شیرازی غفور خوجملی ستار مهرانی 1200 3 1:14.25
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
علیرضا شیرازی غفور خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 5 01:04.84
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
علیرضا شیرازی غفور خوجملی 1000
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
علیرضا شیرازی غفور خوجملی عید محمد غراوی 1200 52 6 1:17.75
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
علیرضا شیرازی غفور خوجملی بنیامین جرجانی 1000 52 7 1:06.62
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
علیرضا شیرازی غفور خوجملی 1000 52
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
علیرضا شیرازی غفور خوجملی 1000 52