سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرال تاتار محمد شریف تاتاری نادر صالح پور 1000 53 9 01:02.02 79.0 75.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آرال تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آرال تاتار محمد شریف تاتاری عبدالرحیم آرامیده 1200 53
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
امین تاتار محمد شریف تاتاری آق اویلی بشگرد 1000 53
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
امین تاتار محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 53 5 01:04.00
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
امین تاتار محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 52 3 01:03.52
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
امین تاتار محمد شریف تاتاری ۱۰۰۰ 52
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
امین تاتار محمد شریف تاتاری قربان محمد اودک 1000 52 5 01:03.10
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
جواد وعباس قدیری ابراهیم بدویزاده 1000 52 9 1:04.98
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
امین تاتار محمد شریف تاتاری آق اویلی بشگرد 1200 52 4 1:13.68
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
جواد وعباس قدیری ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1000 52 1 1:00.04
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
جواد وعباس قدیری ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1000 52 1 1:01.06
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
جواد وعباس قدیری فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 52 1 1:03.07
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
جواد وعباس قدیری فرهاد خانقلی زاده قزل جواد آچاک 1000 52