استیو 4 ساله نریان
خوشناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 51
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 51
ریتینگ مسافت : 51
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 2 0.00% 38,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 2 0.00% 38,500,000