سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
اراز محمد حاجی قزل منوچهر قزل ستار مهرانی 1000 53 4 00:59.95 114.0 108.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
یاسین حاجی اونق منوچهر قزل کمال دالی جه عطا 1000 56 3 01:00.57 105.0 112.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
یاسین حاجی اونق منوچهر قزل آق اویلی بشگرد 1600 51 6 01:41.77 105.0 112.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
اراز محمد حاجی و قادیر حاجی قزل منوچهر قزل 1000 56
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
محمد کم منوچهر قزل ستار مهرانی 1200 52 5 01:13.22
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
متین آبتین و آیلین قزل منوچهر قزل آق اویلی بشگرد 1200 53 4 01:13.51
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
متین آبتین و آیلین قزل منوچهر قزل کمال دالی جه عطا 1000 52 2 01:01.69
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
متین آیتین و آیلین قزل منوچهر قزل کمال دالی جه عطا 1000 50 1 01:01.32
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
متین آیتین و آیلین قزل منوچهر قزل آق اویلی بشگرد 1000 53 1 01:01.72
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
مهران بابایی منوچهر قزل جواد آچاک 1000 52 3 00:59.73
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
یوسف فراخی و قیوم کتوکی منوچهر قزل آق اویلی بشگرد 1000 54 1 01:00.75
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
عبدالمتین قزل منوچهر قزل جواد آچاک 1000 50 2 00:59.28
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
عبدالمتین قزل منوچهر قزل جواد آچاک 1000 51 3 01:00.22
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
طاغن قلیچ کر و امیر محمد بایی منوچهر قزل جواد آچاک 1000 50 3 1:00.81
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
محمد رسول قره قول منوچهر قزل محمد خوجملی ۱۰۰۰ 50 5 1:00.23
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
طاغن قلیچ کر منوچهر قزل محمد خوجملی 1000 50 1 1:00.13
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
منوچهر قزل منوچهر قزل ۱۰۰۰ 50
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
عبدالمتین قزل مجید صالح پور عبدالاسحاق کم 1000 50 6 1:02.92
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
عبدالمتین قزل مجید صالح پور آق اویلی بشگرد 1550 50 6 1:50.80
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
عبدالمتین قزل فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 50 1 1:13.68
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
عبدالمتین قزل مجید صالح پور کمال صالح پور 1000 6 01:04.04
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
عبدالمتین قزل مجید صالح پور کمال صالح پور 1000 50 4 01:02.40
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
عبدالمتین قزل مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 50 5 1:14.05
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
عبدالمتین قزل مجید صالح پور 1200 50 6 1:15.20
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
عبدالمتین قزل مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 2 1:03.08
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
کمال صالح پور مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 4 1:03.79
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
کمال صالح پور مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 3 1:03.34
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
کمال صالح پور مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 3 1:04.07
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
مرحوم آنه محمد حاجی قزل مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 9 1:09.12