هیدروژن 4 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
آلینا1
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 108
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 108
ریتینگ مسافت : 102
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 1 4 7.14% 209,500,000
بندرترکمن 8 2 6 25.00% 240,000,000
آق قلا 4 2 2 50.00% 76,000,000
تهران 3 0 2 0.00% 18,500,000
مجموع 29 5 14 17.24% 544,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
منوچهر قزل رامین قهرمان 1200 50.0 7 / 7 (11.75) 01:11.930 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
منوچهر قزل بنیامین جرجانی 1000 51.0 4 / 4 (12.0) 01:01.150 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
منوچهر قزل ستار مهرانی 1000 53.0 4 / 8 00:59.950 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
منوچهر قزل کمال دالی جه عطا 1000 56.0 3 / 8 01:00.570 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
منوچهر قزل آق اویلی بشگرد 1600 51.0 6 / 7 01:41.770 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
منوچهر قزل 1000 56.0 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
منوچهر قزل ستار مهرانی 1200 52.0 5 / 9 01:13.220 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
منوچهر قزل آق اویلی بشگرد 1200 53.0 4 / 9 01:13.510 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
منوچهر قزل کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 / 8 01:01.690 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
منوچهر قزل کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 / 6 01:01.320 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
منوچهر قزل آق اویلی بشگرد 1000 53.0 1 / 7 01:01.720 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
منوچهر قزل جواد آچاک 1000 52.0 3 / 6 00:59.730 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
منوچهر قزل آق اویلی بشگرد 1000 54.0 1 / 6 01:00.750 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
منوچهر قزل جواد آچاک 1000 50.0 2 / 6 00:59.280 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
منوچهر قزل جواد آچاک 1000 51.0 3 / 5 01:00.220 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
منوچهر قزل جواد آچاک 1000 50.0 3 / 7 01:00.810 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
منوچهر قزل محمد خوجملی 1000 50.0 5 / 6 01:00.230 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
منوچهر قزل محمد خوجملی 1000 50.0 1 / 6 01:00.130 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
منوچهر قزل 1000 50.0 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
مجید صالح پور عبدالاسحاق کم 1000 50.0 6 / 7 01:02.920 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
مجید صالح پور آق اویلی بشگرد 1550 50.0 6 / 6 01:50.800 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 0 50.0 1 / 11 01:13.680 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
مجید صالح پور کمال صالح پور 1000 0.0 6 / 10 01:04.040 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مجید صالح پور کمال صالح پور 1000 50.0 4 / 10 01:02.400 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 50.0 5 / 10 01:14.050 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
مجید صالح پور بی نام 1200 50.0 6 / 8 01:15.200 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 0.0 2 / 11 01:03.080 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52.0 4 / 5 01:03.790 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50.0 3 / 8 01:03.340 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50.0 3 / 10 01:04.070 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50.0 9 / 10 01:09.120 -