میس دنسر 4 ساله مادیان
تلاش
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
بهروز مرجانی عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 6 / 6 (21.0) 01:05.790 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
بهروز مرجانی 1000 50.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 50.0 5 / 6 01:04.380 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
بهروز مرجانی رامین قهرمان 1200 50.0 6 / 8 01:13.790 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بهروز مرجانی 1550 50.0 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
امان بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50.0 6 / 6 01:05.350 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
امان بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 / 8 01:03.640 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
امان بردی گوگ ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 10 / 11 01:06.440 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
امان بردی گوگ امین محمدی 1200 52.0 4 / 7 01:18.740 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
امان بردی گوگ ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 6 / 8 01:08.210 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
امان بردی گوگ بی نام 1000 0.0 -