سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
فرشاد خداوردیان بهروز مرجانی عبدالحلیم قبادی 1000 50 6 01:05.790 21.0
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
فرشاد خداوردیان بهروز مرجانی 1000 50
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مرحوم ارازبای مرجانی بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 50 5 01:04.380
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مشهد یلمه بهروز مرجانی رامین قهرمان 1200 50 6 01:13.790
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مشهد یلمه بهروز مرجانی 1550 50
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
فرشادخداوردیان امان بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50 6 01:05.350
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
مادجان خدای وردیان امان بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50 5 01:03.640
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ ابوطالب چاریزاده 1000 50 10 01:06.440
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ امین محمدی 1200 52 4 01:18.740
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ ابوطالب چاریزاده 1000 0 6 01:08.210
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ 1000 0