سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مرحوم ارازبای مرجانی بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 50 5 01:04.38 52.0 50.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مشهد یلمه بهروز مرجانی رامین قهرمان 1200 50 6 01:13.79 68.0 65.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مشهد یلمه بهروز مرجانی 1550 50
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
فرشادخداوردیان امان بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50 6 01:05.35
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
مادجان خدای وردیان امان بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1000 50 5 1:03.64
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ ابوطالب چاریزاده 1000 50 10 1:06.44
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ امین محمدی 1200 52 4 01:18.74
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ ابوطالب چاریزاده 1000 6 1:08.21
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ 1000