سبیت خاطر 4 ساله نریان
یوسف پقه
سبحان پقه
لهن گرین
آردجول
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 67
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 67
ریتینگ مسافت : 67
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 3 0.00% 90,000,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 60,000,000
تهران 4 0 0 0.00% 0
مجموع 14 1 4 7.14% 150,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
سبحان پقه 1000 53.5 67
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
سبحان پقه محمد خوجملی 1000 57.5 11 / 11 (10.0) 01:03.159 74
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
سبحان پقه 1000 56.5 74
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
سبحان پقه یاسر جرجانی 1000 53.0 7 / 8 (19.25) 01:03.610 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سبحان پقه آرمین آق آتابای 1200 55.0 2 / 8 01:12.530 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سبحان پقه آرمین آق آتابای 1000 53.0 2 / 8 01:01.600 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سبحان پقه پیمان قلرعطا 1200 53.0 5 / 9 01:15.840 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سبحان پقه محمد خوجملی 1000 52.0 3 / 5 01:03.240 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سبحان پقه عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 7 / 8 01:04.500 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
سبحان پقه 1400 0.0 6 / 9 01:36.250 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
سبحان پقه 1000 0.0 8 / 9 01:04.410 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
سبحان پقه آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 8 01:00.840 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
سبحان پقه آق اویلی بشگرد 1200 0.0 6 / 9 01:15.530 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
سبحان پقه بنیامین جرجانی 1000 52.0 5 / 6 01:04.900 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
سبحان پقه آق اویلی بشگرد 1000 52.0 8 / 8 01:07.210 -
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
سبحان پقه بی نام 1000 52.0 -