سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
عبدالقیوم پقه سبحان پقه یاسر جرجانی 1000 53 7 01:03.610 19.25
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
عبدالقیوم پقه سبحان پقه آرمین آق آتابای 1200 55 2 01:12.530
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عبدالقیوم پقه سبحان پقه آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:01.600
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه پیمان قلرعطا 1200 53 5 01:15.840
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه محمد خوجملی 1000 52 3 01:03.240
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه عبدالرحیم آرامیده 1000 52 7 01:04.500
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
شینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه 1400 0 6 01:36.250
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
صنم جان شیرمحمدلی سبحان پقه 1000 0 8 01:04.410
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
سینا، مبینا، یونا پقه سبحان پقه آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:00.840
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
صنم جان شیرمحمدلی سبحان پقه آق اویلی بشگرد 1200 0 6 01:15.530
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
سینا ومحمد امین پقه سبحان پقه بنیامین جرجانی 1000 52 5 01:04.900
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
سینا ومحمد امین پقه سبحان پقه آق اویلی بشگرد 1000 52 8 01:07.210
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
سبحان پقه سبحان پقه 1000 52