سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
عبدالقیوم پقه سبحان پقه آرمین آق آتابای 1200 55 2 01:12.53 78.0 76.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عبدالقیوم پقه سبحان پقه آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:01.60
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه پیمان قلرعطا 1200 53 5 01:15.84
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه محمد خوجملی 1000 52 3 01:03.24
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه عبدالرحیم آرامیده 1000 52 7 01:04.50
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
شینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه 1400 6 01:36.25
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
صنم جان شیرمحمدلی سبحان پقه 1000 8 01:04.41
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
سینا، مبینا، یونا پقه سبحان پقه آرمین آق آتابای 1000 52 1 1:00.84
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
صنم جان شیرمحمدلی سبحان پقه آق اویلی بشگرد 1200 6 1:15.53
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
سینا ومحمد امین پقه سبحان پقه بنیامین جرجانی 1000 52 5 1:04.90
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
سینا ومحمد امین پقه سبحان پقه آق اویلی بشگرد 1000 52 8 1:07.21
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
سبحان پقه سبحان پقه 1000 52