سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 6 01:01.650
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق 1200 53
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 8 01:02.780
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1600 53 5 01:42.900
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 53 1 01:15.180
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 1 01:03.080
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
آرتین غلامیان نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 51 5 01:00.680
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
آرتین غلامیان نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1450 53 5 01:33.690
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آرتین غلامیان نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 4 01:02.070
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
میکائیل قره پور نورمحمد اونق 1000 52
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 0 5 01:47.230
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0 1 01:02.850
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 51 3 01:02.740
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد نادر صالح پور 1200 51 8 01:15.610
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد 1000 0
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
اسما وحسنا آق نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 2