سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 6 01:01.65 83.0 79.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق 1200 53 81.0 77.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 8 01:02.78 81.0 77.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1600 53 5 01:42.90 74.0 81.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 53 1 01:15.18
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 1 01:03.08
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
آرتین غلامیان نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 51 5 1:00.68
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
آرتین غلامیان نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1450 53 5 1:33.69
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
آرتین غلامیان نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 4 01:02.07
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
میکائیل قره پور نورمحمد اونق ۱۰۰۰ 52
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 5 1:47.23
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 1 1:02.85
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 51 3  01:02.74
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد نادر صالح پور 1200 51 8 1:15.61
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد 1000
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
اسما وحسنا آق نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 2