ابرو 4 ساله مادیان
گلسن ناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 80
ریتینگ مسافت : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 3 4 33.33% 209,500,000
بندرترکمن 4 0 1 0.00% 18,500,000
مجموع 13 3 5 23.08% 228,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.0 6 / 10 01:01.650 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نورمحمد اونق 1200 53.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.0 8 / 9 01:02.780 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1600 53.0 5 / 11 01:42.900 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 53.0 1 / 6 01:15.180 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.0 1 / 12 01:03.080 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 51.0 5 / 9 01:00.680 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1450 53.0 5 / 8 01:33.690 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.0 4 / 8 01:02.070 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
نورمحمد اونق 1000 52.0 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 0.0 5 / 9 01:47.230 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 1 / 10 01:02.850 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 51.0 3 / 12 01:02.740 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
آق اویلی بشگرد نادر صالح پور 1200 51.0 8 / 12 01:15.610 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
آق اویلی بشگرد بی نام 1000 0.0 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 10 -