سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد 1200 55
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1600 55 9 01:45.86 64.0 69.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 55 4 01:03.66
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ناصر مارامایی تاج محمد گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 1000 55 1 01:02.76
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 53 2 01:03.48
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد جواد آچاک 1000 53 1 01:02.48
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
علی و محمدحسام مارامایی تاج محمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد ۱۰۰۰ 53 6 01:04.93
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 52 1 1:03.52
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد 1200 52 6 1:15.43
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52 7 1:16.73
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 8 1:05.16
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 52 3 1:04.095
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
شادروان حاج ولی مارامایی تاج محمد گوگ نژاد عید محمد غراوی 1000 52 6 1:07.74
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
شادروان حاج ولی مارامایی تاج محمد گوگ نژاد 1000 52