سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد 1200 55
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1600 55 9 01:45.860
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 55 4 01:03.660
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ناصر مارامایی تاج محمد گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 1000 55 1 01:02.760
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 53 2 01:03.480
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد جواد آچاک 1000 53 1 01:02.480
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
علی و محمدحسام مارامایی تاج محمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 53 6 01:04.930
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:03.520
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد 1200 52 6 01:15.430
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52 7 01:16.730
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 0 8 01:05.160
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:04.095
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
شادروان حاج ولی مارامایی تاج محمد گوگ نژاد عید محمد غراوی 1000 52 6 01:07.740
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
شادروان حاج ولی مارامایی تاج محمد گوگ نژاد 1000 52