پدرام 4 ساله نریان
پیش ناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 69
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 69
ریتینگ مسافت : 69
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 2 14.29% 109,000,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 9,750,000
آق قلا 2 2 2 100.00% 116,000,000
مجموع 12 3 5 25.00% 234,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
رجب محمد گوگ نژاد 1200 55.0 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
رجب محمد گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1600 55.0 9 / 11 01:45.860 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 55.0 4 / 6 01:03.660 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تاج محمد گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 1000 55.0 1 / 8 01:02.760 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تاج محمد گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 53.0 2 / 11 01:03.480 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
تاج محمد گوگ نژاد جواد آچاک 1000 53.0 1 / 8 01:02.480 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
تاج محمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 53.0 6 / 7 01:04.930 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
تاج محمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 / 9 01:03.520 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
تاج محمد گوگ نژاد بی نام 1200 52.0 6 / 11 01:15.430 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
تاج محمد گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52.0 7 / 10 01:16.730 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 0.0 8 / 11 01:05.160 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
تاج محمد گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 10 01:04.095 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
تاج محمد گوگ نژاد عید محمد غراوی 1000 52.0 6 / 10 01:07.740 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
تاج محمد گوگ نژاد بی نام 1000 52.0 -