سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
نورالله ایلیاتی اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 51 4 01:03.94 58.0 55.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1550 51 4 01:45.12 56.0 53.0
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
رادین صفایی وامادجان طعنه اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 50 8 01:06.48
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
رادین صفایی وامادجان طعنه امانقلی خوجملی 1400 7 01:37.84
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
رادین صفایی وامادجان طعنه امانقلی خوجملی علیرضا سپهوند 1000
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
رادین صفایی وامادجان طعنه اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 50 3 1:02.06
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
رادین صفایی ناز محمد قره داشلی محمد خوجملی 1000 50 4 1:05.24
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
رادین صفایی ناز محمد قره داشلی محمد رضا پقه 1000 50 6 1:04.64
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
رادین صفایی ناز محمد قره داشلی مهرداد خوجملی 1000 50 6 1:04.48