سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
نورالله ایلیاتی اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 51 4 01:03.940
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1550 51 4 01:45.120
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
رادین صفایی وامادجان طعنه اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 50 8 01:06.480
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
رادین صفایی وامادجان طعنه امانقلی خوجملی 1400 0 7 01:37.840
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
رادین صفایی وامادجان طعنه امانقلی خوجملی علیرضا سپهوند 1000 0
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
رادین صفایی وامادجان طعنه اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 50 3 01:02.060
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
رادین صفایی ناز محمد قره داشلی محمد خوجملی 1000 50 4 01:05.240
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
رادین صفایی ناز محمد قره داشلی محمد رضا پقه 1000 50 6 01:04.640
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
رادین صفایی ناز محمد قره داشلی مهرداد خوجملی 1000 50 6 01:04.480