سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی 1600 50
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی ستار مهرانی 1600 50 4 01:41.750
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی متین آموت 1550 50 6 01:39.430
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی فیض الله رجال 1000 52 7 01:04.010
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
حاج ایشان نظر زیتونلی احمد قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1500 53 6 01:33.850
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
حاج ایشان نظر زیتونلی احمد قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1700 52 2 01:46.540
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/13
حاج ایشان نظر زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50 3 01:40.400
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی محمد خوجملی 1600 50 3 01:41.460
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55 3 01:41.720
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 56 3 01:47.980
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 5 01:01.300
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی نادر صالح پور 2200 52 3 02:24.360
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی نادر صالح پور 1600 0 1 01:45.410
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55 7 01:46.280
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی بهزاد قلیخانی 1550 0 2 01:41.310
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عید محمد غراوی 1500 0 5 01:38.590
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی 1500 0
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی 1000 52
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 0 1 01:42.500
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 3 01:00.480
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 01:00.550
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 0 1 01:46.950
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی 1500 0
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1500 0 4 01:42.230
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0 1 01:03.080
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 0 1 01:03.050
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا 1500 0
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0 7 01:02.670
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1000 0 3 01:01.640
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 0 4 01:03.480
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
کسری کارآمد حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 01:06.190