سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی 1600 50
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی ستار مهرانی 1600 50 4 1:41.75
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی متین آموت 1550 50 6 1:39.43
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی فیض الله رجال 1000 52 7 1:04.01
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
حاج ایشان نظر زیتونلی احمد قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1500 53 6 1:33.85
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
حاج ایشان نظر زیتونلی احمد قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1700 52 2 1:46.54
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/13
حاج ایشان نظر زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50 3 1:40.40
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی محمد خوجملی 1600 50 3 1:41.46
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55 3 1:41.72
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 56 3 1:47.98
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 5 1:01.30
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی نادر صالح پور 2200 52 3 2:24.36
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
عاطفه زیتونلی تویلی قربانی نادر صالح پور 1600 1 1:45.41
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55 7 1:46.28
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی بهزاد قلیخانی 1550 2 1:41.31
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عید محمد غراوی 1500 5 1:38.59
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی 1500
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی 1000 52
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 1 1:42.50
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 3 1:00.48
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:00.55
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 1 1:46.95
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
نوید نادیا زیتونلی تویلی قربانی 1500
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1500 4 1:42.23
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 1 1:03.08
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 1 1:03.05
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا 1500
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 7 1:02.67
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1000 3 1:01.64
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 4 1:03.48
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
کسری کارآمد حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:06:19