کاندولیزا 11 ساله مادیان
سوبیسکی
وی وی ین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 23 5 15 21.74% 157,600,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 3,000,000
مجموع 26 5 16 19.23% 160,600,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
احمد قلی قربانی بی نام 1600 50.0 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
احمد قلی قربانی ستار مهرانی 1600 50.0 4 / 6 01:41.750 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
احمد قلی قربانی متین آموت 1550 50.0 6 / 9 01:39.430 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
احمد قلی قربانی فیض الله رجال 1000 52.0 7 / 7 01:04.010 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
احمد قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1500 53.0 6 / 7 01:33.850 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
احمد قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1700 52.0 2 / 10 01:46.540 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/13
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50.0 3 / 7 01:40.400 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
تویلی قربانی محمد خوجملی 1600 50.0 3 / 7 01:41.460 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55.0 3 / 6 01:41.720 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 56.0 3 / 7 01:47.980 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 5 / 5 01:01.300 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
تویلی قربانی نادر صالح پور 2200 52.0 3 / 7 02:24.360 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
تویلی قربانی نادر صالح پور 1600 0.0 1 / 7 01:45.410 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55.0 7 / 8 01:46.280 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
تویلی قربانی بهزاد قلیخانی 1550 0.0 2 / 7 01:41.310 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
تویلی قربانی عید محمد غراوی 1500 0.0 5 / 9 01:38.590 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
تویلی قربانی بی نام 1500 0.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
تویلی قربانی بی نام 1000 52.0 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 0.0 1 / 6 01:42.500 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 7 01:00.480 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 9 01:00.550 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 0.0 1 / 10 01:46.950 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
تویلی قربانی بی نام 1500 0.0 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1500 0.0 4 / 10 01:42.230 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0.0 1 / 10 01:03.080 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 12 01:03.050 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
حکیم بردی اندروا بی نام 1500 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0.0 7 / 9 01:02.670 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 9 01:01.640 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 0.0 4 / 12 01:03.480 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 9 01:06.190 -