سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
احسان و ایمان غراوی احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 50 6 01:00.19 107.0 101.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مجید و صمد غراوی احمد ایری محمد خوجملی 1000 54 4 01:00.96 95.0 110.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مجید و صمد غراوی احمد ایری پیمان قلرعطا 1600 50 7 01:45.45 95.0 110.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مرحوم حلیمه بدراق نژاد و الهام غراوی احمد ایری محمد خوجملی 1000 53 3 01:01.42
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
بی بی حلیمه غراوی احمد ایری آق اویلی بشگرد 1200 56 1 01:12.60
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ایمان غراوی احمد ایری محمد خوجملی 1000 50 1 01:02.03
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
عبدالمجید غراوی احمد ایری محمد خوجملی 1000 51 3 01:02.24
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
مولام بردی محمدی رشید عطایی مهران نوبخت 1000 52 4 01:00.19
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
عبدالمجید غراوی رشید عطایی پیمان قلرعطا 1000 50 6 01:02.47
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
صمد غراوی رشید عطایی مهران نوبخت ۱۰۰۰ 55 2 1:00.13
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی بنیامین جرجانی 1000 54 3  1:01.92
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
احد و احسان غراوی رشید عطایی پیمان قلرعطا 1200 50 1 1:13.12
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی آرمین آق آتابای 1000 50 1 1:00.29
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی نورمحمد بهادر 1000 8 1:01.61
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی مهران نوبخت 1000 52 2  01:01.90
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی 1200 52 6 1:14.82
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی مهرداد خوجملی 1200 50 2 1:12.93
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1200 50 6 1:14.69
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1000 2 1:02.79
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
حسنا ومهسا غضنفر رشید عطایی مهران نوبخت 1000 50 2 1:04.70