دازمارال 4 ساله مادیان
لهن گرین
یادغضنفر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 110
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 110
ریتینگ مسافت : 105
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 3 7 23.08% 337,500,000
بندرترکمن 4 0 2 0.00% 56,500,000
آق قلا 3 1 3 33.33% 101,250,000
مجموع 20 4 12 20.00% 495,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 50.0 6 / 8 01:00.190 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
احمد ایری محمد خوجملی 1000 54.0 4 / 8 01:00.960 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
احمد ایری پیمان قلرعطا 1600 50.0 7 / 7 01:45.450 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
احمد ایری محمد خوجملی 1000 53.0 3 / 5 01:01.420 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
احمد ایری آق اویلی بشگرد 1200 56.0 1 / 7 01:12.600 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
احمد ایری محمد خوجملی 1000 50.0 1 / 5 01:02.030 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
احمد ایری محمد خوجملی 1000 51.0 3 / 7 01:02.240 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
رشید عطایی مهران نوبخت 1000 52.0 4 / 6 01:00.190 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
رشید عطایی پیمان قلرعطا 1000 50.0 6 / 6 01:02.470 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
رشید عطایی مهران نوبخت 1000 55.0 2 / 6 01:00.130 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
رشید عطایی بنیامین جرجانی 1000 54.0 3 / 9 01:01.920 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
رشید عطایی پیمان قلرعطا 1200 50.0 1 / 11 01:13.120 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
رشید عطایی آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 / 7 01:00.290 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
رشید عطایی نورمحمد بهادر 1000 0.0 8 / 10 01:01.610 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
رشید عطایی مهران نوبخت 1000 52.0 2 / 10 01:01.900 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
رشید عطایی بی نام 1200 52.0 6 / 12 01:14.820 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
رشید عطایی مهرداد خوجملی 1200 50.0 2 / 10 01:12.930 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1200 50.0 6 / 9 01:14.690 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 11 01:02.790 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
رشید عطایی مهران نوبخت 1000 50.0 2 / 10 01:04.700 -