سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
احسان و ایمان غراوی احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 50 6 01:00.190
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مجید و صمد غراوی احمد ایری محمد خوجملی 1000 54 4 01:00.960
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مجید و صمد غراوی احمد ایری پیمان قلرعطا 1600 50 7 01:45.450
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مرحوم حلیمه بدراق نژاد و الهام غراوی احمد ایری محمد خوجملی 1000 53 3 01:01.420
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
بی بی حلیمه غراوی احمد ایری آق اویلی بشگرد 1200 56 1 01:12.600
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ایمان غراوی احمد ایری محمد خوجملی 1000 50 1 01:02.030
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
عبدالمجید غراوی احمد ایری محمد خوجملی 1000 51 3 01:02.240
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
مولام بردی محمدی رشید عطایی مهران نوبخت 1000 52 4 01:00.190
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
عبدالمجید غراوی رشید عطایی پیمان قلرعطا 1000 50 6 01:02.470
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
صمد غراوی رشید عطایی مهران نوبخت 1000 55 2 01:00.130
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی بنیامین جرجانی 1000 54 3 01:01.920
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
احد و احسان غراوی رشید عطایی پیمان قلرعطا 1200 50 1 01:13.120
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی آرمین آق آتابای 1000 50 1 01:00.290
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی نورمحمد بهادر 1000 0 8 01:01.610
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی مهران نوبخت 1000 52 2 01:01.900
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی 1200 52 6 01:14.820
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی مهرداد خوجملی 1200 50 2 01:12.930
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1200 50 6 01:14.690
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی کمال دالی جه عطا 1000 0 2 01:02.790
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
حسنا ومهسا غضنفر رشید عطایی مهران نوبخت 1000 50 2 01:04.700