سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مرحوم حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت امیر مختومی 1000 50 9 01:08.89 71.0 68.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مرحوم حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت امیر مختومی 1200 50
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مروه و بهنام اونقی رسول صداقت مهرداد خوجملی 1000 50
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مرحوم حاج علی و حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت پیمان قلرعطا 1000 50 7 01:04.81
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مرحوم حاج علی و حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت امیر مختومی 1000 50 5 01:03.10
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
مرحوم حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت یاسر جرجانی 1000 50 5 01:02.40
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مرحوم حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت عید محمد غراوی 1000 53 3 01:01.10
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
مرحوم حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت ستار مهرانی 1000 52 1 01:01.78
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
مرحوم حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت یاسر جرجانی 1000 50 3 1:00.03
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت پیمان قلرعطا 1000 50 2 1:02.12
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عید محمد غراوی 1000 7 01:04.07
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت 1200 50 10 1:16.81
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت نورمحمد بهادر 1000 50 1 1:02.32
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت مهدی صداقت 1000 50 12 1:22.71
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت مهرداد خوجملی 1000 50 6 1:06.57
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت جواد آچاک 1000 50 8 1:10.20