سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ایل آمان موحد عبدالرحمن قربانی عید محمد غراوی 1200 52 5 01:15.270 12.0
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی نادر صالح پور 1000 53 5 01:03.580 8.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1000 54 7 01:03.980
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی 1200 54
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1000 53 3 01:03.420
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
احمد موحد و عظیم گوگ عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 54 2 01:04.420
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
احمد موحد و عظیم گوگ اسماعیل خوجملی ستار مهرانی 1000 55 5 01:05.480
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
احمد موحد اسماعیل خوجملی محمد خوجملی 1000 52 2 01:04.200
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
فرشاد و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 1000 52 6 01:02.580
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
بنیامین و مبین موحد اسماعیل خوجملی 1000 52 7 01:05.580
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
یوسف و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد عبدالاسحاق کم 1000 52 6 01:07.080
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
یوسف و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی 1000 0 9 01:05.470
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
یوسف و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی 1000 0 3 01:05.050
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
یوسف و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52 9 01:05.830
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
مرحوم قلیچ دوردی موحد رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:04.730