بنهور 4 ساله نریان
درفام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 56
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 56
ریتینگ مسافت : 50
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 4 0.00% 93,500,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 14 0 4 0.00% 93,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
عبدالرحمن قربانی عید محمد غراوی 1200 52.0 5 / 7 (12.0) 01:15.270 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
عبدالرحمن قربانی نادر صالح پور 1000 53.0 5 / 10 (8.0) 01:03.580 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1000 54.0 7 / 9 01:03.980 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
عبدالرحمن قربانی 1200 54.0 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1000 53.0 3 / 9 01:03.420 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 54.0 2 / 9 01:04.420 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
اسماعیل خوجملی ستار مهرانی 1000 55.0 5 / 10 01:05.480 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اسماعیل خوجملی محمد خوجملی 1000 52.0 2 / 8 01:04.200 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
عبدالکریم گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 6 / 10 01:02.580 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
اسماعیل خوجملی 1000 52.0 7 / 10 01:05.580 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
عبدالکریم گوگ نژاد عبدالاسحاق کم 1000 52.0 6 / 8 01:07.080 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی 1000 0.0 9 / 9 01:05.470 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی 1000 0.0 3 / 11 01:05.050 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52.0 9 / 10 01:05.830 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 / 7 01:04.730 -