سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1000 54 7 01:03.98 62.0 59.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی 1200 54
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1000 53 3 01:03.42 60.0 33.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
احمد موحد و عظیم گوگ عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 54 2 01:04.42
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
احمد موحد و عظیم گوگ اسماعیل خوجملی ستار مهرانی 1000 55 5 01:05.48
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
احمد موحد اسماعیل خوجملی محمد خوجملی 1000 52 2 01:04.20
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
فرشاد و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده ۱۰۰۰ 52 6 1:02.58
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
بنیامین و مبین موحد اسماعیل خوجملی ۱۰۰۰ 52 7 1:05.58
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
یوسف و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد عبدالاسحاق کم 1000 52 6 1:07.08
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
یوسف و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی 1000 9 1:05.47
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
یوسف و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی 1000 3 01:05.05
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
یوسف و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52 9 1:05.83
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
مرحوم قلیچ دوردی موحد رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52 4 1:04.73