سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
منان قزل محمد شریف تاتاری نورمحمد بهادر 1700 52 4 01:51.500 13.0
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
امید میرابی و مسعود تراچ محمد شریف تاتاری بنیامین جرجانی 2200 55 2 02:24.640
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری نورمحمد بهادر 1000 57 3 01:00.640
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1200 56 3 01:12.120
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:02.750
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1200 54 1 01:13.020
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ایمان آق ارکاکلی محمد شریف تاتاری ستار مهرانی 1000 53 3 01:02.270
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
امید میرابی محمد شریف تاتاری بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:03.010
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
نسیما و پوریا تاتاری محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 55 2 01:02.720
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
یعقوب میرابی رحیم بردی مهرانی 1450 55
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
یارجان و امید میرابی محمد شریف تاتاری عید محمد غراوی 1000 55 5 01:02.000
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
یارجان و امید میرابی محمد شریف تاتاری پیمان قلرعطا 1000 54 3 01:03.060
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1700 54 6 01:51.920
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 52 2 01:00.870
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 0 4 01:12.930
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1000 0 5 01:00.740
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 0 2 01:01.490
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 52 2 01:14.060
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 52 10 01:15.890
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده 1200 52 4 01:15.010
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
تاج محمد ومجید هیوه چی مراد بدوی زاده 1000 52
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
تاج محمد ومجید هیوه چی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:01.450