بازنوش قره بولاغ 4 ساله نریان
کلودیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 2 8 14.29% 324,000,000
بندرترکمن 3 1 2 33.33% 55,000,000
آق قلا 5 0 2 0.00% 62,750,000
مجموع 22 3 12 13.64% 441,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
محمد شریف تاتاری آرمین آق آتابای 1200 58.0 97
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
محمد شریف تاتاری جواد آچاک 1200 58.0 8 / 9 (26.0) 01:20.140 105
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
محمد شریف تاتاری نورمحمد بهادر 1700 52.0 4 / 4 (13.0) 01:51.500 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
محمد شریف تاتاری بنیامین جرجانی 2200 55.0 2 / 7 02:24.640 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
محمد شریف تاتاری نورمحمد بهادر 1000 57.0 3 / 6 01:00.640 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1200 56.0 3 / 8 01:12.120 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 6 01:02.750 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1200 54.0 1 / 8 01:13.020 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
محمد شریف تاتاری ستار مهرانی 1000 53.0 3 / 9 01:02.270 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
محمد شریف تاتاری بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 / 6 01:03.010 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 55.0 2 / 9 01:02.720 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
رحیم بردی مهرانی 1450 55.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
محمد شریف تاتاری عید محمد غراوی 1000 55.0 5 / 6 01:02.000 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
محمد شریف تاتاری پیمان قلرعطا 1000 54.0 3 / 8 01:03.060 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1700 54.0 6 / 9 01:51.920 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 7 01:00.870 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 0.0 4 / 6 01:12.930 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1000 0.0 5 / 10 01:00.740 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 0.0 2 / 7 01:01.490 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 52.0 2 / 7 01:14.060 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 52.0 10 / 10 01:15.890 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
ابراهیم بدویزاده بی نام 1200 52.0 4 / 8 01:15.010 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
مراد بدوی زاده بی نام 1000 52.0 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 7 01:01.450 -