سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1600 55 8 01:48.020 24.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1000 55 4 01:00.960 3.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1200 53 3 01:11.400
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1000 54 5 01:01.240
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی کمال دالی جه عطا 1200 56 1 01:11.670
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:01.500
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1000 54 2 01:01.750
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بهنام دیجی عبدالرحیم چپرلی نادر صالح پور 1200 54 4 01:14.280
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بهنام دیجی عبدالرحیم چپرلی ابوطالب چاریزاده 1000 54 6 01:03.280
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 53 3 01:02.330
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1200 53 6 01:16.140
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 53 6 01:01.140
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1000 55 2 01:00.420
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 55 4 01:03.240
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200 0
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1600 0 6 01:47.620
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:01.430
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی 1000 0 4 01:02.960
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 54 1 01:02.160
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200 53 5 01:15.150
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 53 3 01:15.410
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی نادر صالح پور 1000 0 2
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
یورتای و یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 52 5 01:04.800