سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1200 53 3 01:11.40 91.0 89.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1000 54 5 01:01.24 91.0 69.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی کمال دالی جه عطا 1200 56 1 01:11.67 93.0 97.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:01.50 101.0 81.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1000 54 2 01:01.75
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بهنام دیجی عبدالرحیم چپرلی نادر صالح پور 1200 54 4 01:14.28
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بهنام دیجی عبدالرحیم چپرلی ابوطالب چاریزاده 1000 54 6 01:03.28
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 53 3 01:02.33
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1200 53 6 01:16.14
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 53 6 01:01.14
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1000 55 2 01:00.42
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک ۱۰۰۰ 55 4 1:03.24
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1600 6 1:47.62
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 1 01:01.43
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی 1000 4 01:02.96
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 54 1  01:02.16
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200 53 5 1:15.15
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 53 3  1:15.41
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی نادر صالح پور 1000 2  
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
یورتای و یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 52 5 1:04.80