کوانتوم 4 ساله نریان
گلداسفینکس
ونیز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 78
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 78
ریتینگ مسافت : 78
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 19 3 8 15.79% 296,000,000
بندرترکمن 4 0 0 0.00% 0
آق قلا 5 0 1 0.00% 34,000,000
مجموع 28 3 9 10.71% 330,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 78
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
عبدالرحیم چپرلی نورمحمد بهادر 1000 55.0 7 / 8 (9.75) 01:01.146 83
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1200 54.0 89
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1200 54.5 9 / 9 (35.0) 01:22.200 97
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
عبدالرحیم چپرلی رامین آق آتابای 1000 52.0 4 / 7 (10.5) 01:00.190 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 8 (14.5) 01:00.450 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1600 55.0 8 / 8 (24.0) 01:48.020 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1000 55.0 4 / 8 (3.0) 01:00.960 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1200 53.0 3 / 5 01:11.400 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1000 54.0 5 / 9 01:01.240 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عبدالرحیم چپرلی کمال دالی جه عطا 1200 56.0 1 / 6 01:11.670 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 6 01:01.500 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1000 54.0 2 / 6 01:01.750 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالرحیم چپرلی نادر صالح پور 1200 54.0 4 / 7 01:14.280 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
عبدالرحیم چپرلی ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 6 / 9 01:03.280 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 53.0 3 / 6 01:02.330 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1200 53.0 6 / 8 01:16.140 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 53.0 6 / 10 01:01.140 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1000 55.0 2 / 8 01:00.420 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 55.0 4 / 8 01:03.240 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
عبدالرحیم چپرلی بی نام 1200 0.0 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1600 0.0 6 / 7 01:47.620 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 7 01:01.430 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی 1000 0.0 4 / 10 01:02.960 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 54.0 1 / 12 01:02.160 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
عبدالرحیم چپرلی بی نام 1200 53.0 5 / 11 01:15.150 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 53.0 3 / 10 01:15.410 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
عبدالرحیم چپرلی نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 12 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 52.0 5 / 7 01:04.800 -