سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آرتین بهمنی صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1200 54 2 01:10.86 94.0 95.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آرتین بهمنی صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:00.62 91.0 77.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آرتین بهمنی صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1600 55 1 01:41.64 76.0 101.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آرتین بهمنی صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1200 55 1 01:11.98
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آرمین دوجی صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:03.38
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
آرمین دوجی احمد ایری 1000 53
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق 1000
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق 1200
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 3 1:00.34
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 1  01:01.52
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق 1200 52 7 1:14.92
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 1  1:01.93
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
سرکارخانم نگین رحیم خانی احمد ایری بنیامین جرجانی 1000 52 0
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
سرکارخانم نگین رحیم خانی احمد ایری 1000 52