بابوی 4 ساله نریان
آرقاداغ
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 4 8 40.00% 439,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 11 4 8 36.36% 439,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
رسول خرمالی 1000 0.0 90
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1200 54.0 2 / 5 01:10.860 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1000 53.0 2 / 9 01:00.620 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1600 55.0 1 / 11 01:41.640 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1200 55.0 1 / 7 01:11.980 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1000 53.0 2 / 11 01:03.380 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
احمد ایری 1000 53.0 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
نورمحمد اونق بی نام 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
نورمحمد اونق بی نام 1200 0.0 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 10 01:00.340 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 / 10 01:01.520 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
نورمحمد اونق بی نام 1200 52.0 7 / 12 01:14.920 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 / 10 01:01.930 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
احمد ایری بنیامین جرجانی 1000 52.0 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
احمد ایری بی نام 1000 52.0 -