سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آرتین بهمنی صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1200 54 2 01:10.860
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آرتین بهمنی صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:00.620
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آرتین بهمنی صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1600 55 1 01:41.640
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آرتین بهمنی صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 1200 55 1 01:11.980
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آرمین دوجی صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:03.380
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
آرمین دوجی احمد ایری 1000 53
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق 1000 0
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق 1200 0
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 0 3 01:00.340
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:01.520
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق 1200 52 7 01:14.920
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
سرکارخانم نگین رحیم خانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:01.930
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
سرکارخانم نگین رحیم خانی احمد ایری بنیامین جرجانی 1000 52
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
سرکارخانم نگین رحیم خانی احمد ایری 1000 52