شه راد 4 ساله نریان
دازچشمه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 98
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 98
ریتینگ مسافت : 98
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 3 8 23.08% 331,250,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 19,500,000
آق قلا 7 1 4 14.29% 145,750,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 23 4 13 17.39% 496,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
شهرام خوجملی محمد خوجملی 1550 0.0 4 / 5 (6.0) 01:36.283 103
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
شهرام خوجملی 1000 50.5 103
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
شهرام خوجملی آرمین آق آتابای 1000 57.5 4 / 7 (4.25) 01:04.268 103
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
شهرام خوجملی 1000 59.0 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1700 53.0 2 / 4 (1.0) 01:48.530 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
محمد خوجملی محمد خوجملی 2200 57.0 1 / 7 02:24.590 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
محمد خوجملی محمد خوجملی 1600 52.0 4 / 7 01:39.670 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
محمد خوجملی محمد خوجملی 1200 57.0 2 / 8 01:12.040 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
محمد خوجملی محمد خوجملی 1550 53.0 1 / 6 01:39.160 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
محمد خوجملی محمد خوجملی 1200 52.0 3 / 7 01:13.550 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
محمد خوجملی آرمین آق آتابای 1000 57.0 3 / 7 01:01.920 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
محمد خوجملی محمد خوجملی 1000 57.0 4 / 9 01:02.420 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
محمد خوجملی محمد خوجملی 1200 53.0 1 / 8 01:15.050 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
محمد خوجملی محمد خوجملی 1000 53.0 5 / 10 01:01.130 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
محمد خوجملی 1000 52.0 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
محمد خوجملی 1400 0.0 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
محمد خوجملی محمد خوجملی 1400 0.0 4 / 7 01:34.030 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
ناز محمد قره داشلی نورمحمد بهادر 1700 55.0 2 / 9 01:50.040 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52.0 3 / 11 01:13.600 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 50.0 2 / 7 01:00.390 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 / 7 01:01.320 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
ناز محمد قره داشلی نورمحمد بهادر 1200 52.0 4 / 5 01:13.610 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
ناز محمد قره داشلی بی نام 1000 52.0 4 / 10 01:01.880 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1200 54.0 2 / 9 01:14.120 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 0.0 1 / 11 01:02.750 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 52.0 2 / 9 01:04.060 -