سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی محمد خوجملی 2200 57 1 02:24.59 108.0 117.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج مهدی آخوند حبیب لی محمد خوجملی محمد خوجملی 1600 52 4 01:39.67 108.0 117.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
امیر محمد سید زاده گوگلانی محمد خوجملی محمد خوجملی 1200 57 2 01:12.04
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شاهین یانپی و عرفان پقه محمد خوجملی محمد خوجملی 1550 53 1 01:39.16
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مومن چوگان محمد خوجملی محمد خوجملی 1200 52 3 01:13.55
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی آرمین آق آتابای 1000 57 3 01:01.92
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی محمد خوجملی 1000 57 4 01:02.42
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی محمد خوجملی 1200 53 1 01:15.05
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
حاج رحیم و مسعود قرنجیک محمد خوجملی محمد خوجملی 1000 53 5 01:01.13
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
حاج رحیم و مسعود قرنجیک محمد خوجملی 1000 52
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
حاج رحیم و مسعود قرنجیک محمد خوجملی 1400
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
حاج رحیم و مسعود قرنجیک محمد خوجملی محمد خوجملی 1400 4 01:34.03
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
عرفان ومجیب پقه ناز محمد قره داشلی نورمحمد بهادر 1700 55 2 1:50.04
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
حاج محمد حسین آقاعلی اصغری مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52 3 1:13.60
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
عرفان ومجیب پقه ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 50 2 1:00.39
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
عرفان ومجیب پقه ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1000 52 4  1:01.32
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
عرفان ومجیب پقه ناز محمد قره داشلی نورمحمد بهادر 1200 52 4 1:13.61
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
عرفان ومجیب پقه ناز محمد قره داشلی 1000 52 4 1:01.88
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
عرفان ومجیب پقه ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1200 54 2  1:14.12
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
عرفان ومجیب پقه ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 1  1:02.75
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
عرفان ومجیب پقه ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 52 2 1:04.06