سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده یاسر جرجانی 2200 50 6 02:29.11 79.0 67.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1550 52 7 01:41.18 70.0 70.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده بنیامین جرجانی 1600 52 4 01:43.89 70.0 70.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده یاسر جرجانی 1550 52 4 01:42.47
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده جواد آچاک 1200 52 7 01:15.66
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده محمد خوجملی 1550 52 4 01:39.12
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده یاسر جرجانی 1550 52 1 01:39.03
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده نورمحمد بهادر 1550 52 4 01:39.00
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده نورمحمد بهادر 1550 50 2 01:38.38
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده یاسر جرجانی 1450 52 2 1:34.44
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
حاج ناصر نوروزی بهمن حاجی زاده ۱۰۰۰ 51 4 1:03.93
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی ستار مهرانی 1200 50 3 1:17.84
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی محمد خوجملی 1000 50 4  
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی ابوطالب چاریزاده 1000 3 1:05.77
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی 1000 50 6 1:04.04
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی کمال دالی جه عطا 1000  
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1000 50 6 1:07.03