گلاریوس 12 ساله نریان
توتال
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 15 1 5 6.67% 34,800,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 1 1 100.00% 12,000,000
تهران 3 0 0 0.00% 0
مجموع 21 2 6 9.52% 46,800,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
از 24 تا 66 عبدااحد عطاگزلی حسن محمد قلرعطا ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 10 / 10 01:04.960 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
از 18 تا 80 عبدااحد عطاگزلی حسن محمد قلرعطا بهروز پقه 1000 0.0 10 / 12 01:03.200 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
از 22 تا 40 عبدااحد عطاگزلی عنایت اله قول لرعطا 1000 0.0 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
از 18 تا 48 عبدااحد عطاگزلی عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 5 / 6 01:03.500 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
از 24 تا 62 عبدااحد عطاگزلی عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1400 0.0 7 / 8 01:37.580 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
از 24 تا 108 عبدااحد عطاگزلی عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 4 / 7 01:03.870 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
از 24 تا 44 پایدار بتن ایمان گنبد بهرام حاجی زاده فیض الله رجال 1500 0.0 6 / 6 01:41.890 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 16 تا 48 پایدار بتن ایمان گنبد بهرام حاجی زاده محمود قولرعطا 1550 0.0 3 / 11 01:45.230 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
از 16 تا 108 خلیل کریمی بهرام حاجی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 4 / 10 01:01.240 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 18 تا 100 پایدار بتن ایمان گنبد بهرام حاجی زاده عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 8 01:01.210 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
از 8 تا 28 پایدار بتن ایمان گنبد بهرام حاجی زاده محمود قولرعطا 1700 0.0 1 / 10 01:48.840 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
از 8 تا 52 پایدار بتن ایمان گنبد بهرام حاجی زاده یاسر جرجانی 1500 0.0 3 / 7 01:42.450 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 10 تا 108 پایدار بتن ایمان گنبد حکیم حاجی زاده طاهر ایگدری 1000 0.0 9 / 10 01:05.250 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 10 تا 140 زنده یاد اسماعیل کریمی حکیم حاجی زاده محمد خوجملی 1500 0.0 6 / 8 01:49.800 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
از 10 تا 100 زنده یاد اسماعیل کریمی حکیم حاجی زاده احمد پقه 1550 0.0 7 / 9 01:45.680 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
از 12 تا 38 زنده یاد اسماعیل کریمی حکیم حاجی زاده طاهر ایگدری 1000 0.0 8 / 11 01:03.380 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 10 تا 56 عبدالاحد عطا گزلی حسن محمد قلرعطا بایرام محمد قولاق 1500 0.0 8 / 10 01:44.200 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
از 10 تا 62 اسماعیل کریمی حسن محمد قلرعطا مجید صالح پور 1000 0.0 1 / 6 01:01.370 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
از 6 تا 70 اسماعیل کریمی حسن محمد قلرعطا طاهر ایگدری 1000 0.0 9 / 12 01:04.070 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
از 0 تا 48 احد عطا گزلی حسن محمد قلرعطا مجید صالح پور 1000 0.0 3 / 9 01:02.600 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 8 تا 44 احد عطا گزلی حسن محمد قلرعطا مجید صالح پور 1000 0.0 5 / 10 01:03.020 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
مبتدي و نبرده مهندس رسول کریمی حسن محمد قلرعطا طاهر ایگدری 1000 0.0 6 / 11 01:07.010 -