سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمد تقی شالیها جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی 1700 52 7 01:56.12 71.0 67.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
محمد تقی شالیها جمشید مختومی بنیامین جرجانی 1600 53 3 01:42.69 83.0 79.0
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
امین شالیها جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 54 7 01:03.14
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
امین شالیها جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 2 01:01.87
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
امین شالیها جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 متر 3 01:02.89
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
امین شالیها جمشید مختومی نادر صالح پور 1700 53 2 1:51.83
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
امین شالیها جمشید مختومی 1000 53 5 1:02.48
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
امین شالیها جمشید مختومی ستار مهرانی 1200 2 1:13.13
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
امین شالیها جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1000 7 1:03.97
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
امین شالیها جمشید مختومی 1000 55 8 1:06.12
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
امین شالیها جمشید مختومی محمد خوجملی 1000 54 5 1:04.45 
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
امین شالیها جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 52 2 1:04.36
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
امین شالیها جمشید مختومی جواد آچاک 1000 52 4 1:03.85
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
امین شالیها جمشید مختومی بنیامین جرجانی 1000 52 3 1:08.79