سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
محمد تقی شالیها جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1700 55 3 01:49.870 6.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
محمد تقی شالیها جمشید مختومی آق اویلی بشگرد 1550 54
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
محمد تقی شالیها جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی 1000 55 4 01:01.270 8.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمد تقی شالیها جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی 1700 52 7 01:56.120
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
محمد تقی شالیها جمشید مختومی بنیامین جرجانی 1600 53 3 01:42.690
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
امین شالیها جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 54 7 01:03.140
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
امین شالیها جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 0 2 01:01.870
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
امین شالیها جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 0 3 01:02.890
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
امین شالیها جمشید مختومی نادر صالح پور 1700 53 2 01:51.830
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
امین شالیها جمشید مختومی 1000 53 5 01:02.480
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
امین شالیها جمشید مختومی ستار مهرانی 1200 0 2 01:13.130
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
امین شالیها جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1000 0 7 01:03.970
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
امین شالیها جمشید مختومی 1000 55 8 01:06.120
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
امین شالیها جمشید مختومی محمد خوجملی 1000 54 5 01:04.450
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
امین شالیها جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 52 2 01:04.360
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
امین شالیها جمشید مختومی جواد آچاک 1000 52 4 01:03.850
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
امین شالیها جمشید مختومی بنیامین جرجانی 1000 52 3 01:08.790