رایکا 4 ساله نریان
آگوگ
بصیره
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 71
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 71
ریتینگ مسافت : 75
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 0 4 0.00% 95,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 5 0 4 0.00% 78,750,000
مجموع 17 0 8 0.00% 174,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
جمشید مختومی یاسر جرجانی 1200 57.5 7 / 9 (13.0) 01:18.820 75
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1700 55.0 3 / 6 (6.0) 01:49.870 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
جمشید مختومی آق اویلی بشگرد 1550 54.0 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی 1000 55.0 4 / 8 (8.0) 01:01.270 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی 1700 52.0 7 / 7 01:56.120 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
جمشید مختومی بنیامین جرجانی 1600 53.0 3 / 4 01:42.690 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 54.0 7 / 8 01:03.140 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 2 / 6 01:01.870 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 3 / 5 01:02.890 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
جمشید مختومی نادر صالح پور 1700 53.0 2 / 9 01:51.830 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
جمشید مختومی بی نام 1000 53.0 5 / 9 01:02.480 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
جمشید مختومی ستار مهرانی 1200 0.0 2 / 9 01:13.130 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1000 0.0 7 / 7 01:03.970 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
جمشید مختومی بی نام 1000 55.0 8 / 9 01:06.120 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
جمشید مختومی محمد خوجملی 1000 54.0 5 / 7 01:04.450 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 52.0 2 / 4 01:04.360 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
جمشید مختومی جواد آچاک 1000 52.0 4 / 8 01:03.850 -
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
جمشید مختومی بنیامین جرجانی 1000 52.0 3 / 4 01:08.790 -