اوفلیا 4 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
اندی ماری
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 59
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 59
ریتینگ مسافت : 59
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 1 12.50% 60,000,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 10 1 1 10.00% 60,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
جمشید مختومی 1000 0.0 59
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
جمشید مختومی یعقوب انفاس 1000 52.0 5 / 8 (8.25) 01:02.814 55
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
جمشید مختومی نورمحمد بهادر 1200 50.0 7 / 8 01:15.430 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
جمشید مختومی رامین قهرمان 1000 50.0 7 / 8 01:03.250 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
جمشید روشنی جواد آچاک 1200 50.0 9 / 9 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
جمشید روشنی 1000 50.0 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 6 / 8 01:03.920 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 5 / 6 01:04.690 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
عبدالعزیز مهرانی نادر صالح پور 1000 50.0 1 / 10 01:02.910 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
عبدالعزیز مهرانی بی نام 1000 0.0 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 0.0 4 / 6 01:03.450 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
عبدالعزیز مهرانی بنیامین آرتا 1000 0.0 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 4 / 6 01:04.760 -
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
تویلی قربانی بی نام 1000 50.0 -