سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ستار ساجدی جمشید مختومی نورمحمد بهادر 1200 50 7 01:15.43 64.0 61.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مرحوم سلیمان خان ساجدی و حاجی قاضی سارلی جمشید مختومی رامین قهرمان 1000 50 7 01:03.25
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
نیما ساجدی جمشید روشنی جواد آچاک 1200 50 9
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحوم سلیمان خان ساجدی جمشید روشنی 1000 50
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
نیما ساجدی جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 50 6 01:03.92
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
نیما ساجدیمهرانی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 متر 5 01:04.69
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
نیما ساجدی عبدالعزیز مهرانی نادر صالح پور 1000 50 1 1:02.91
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
نیما ساجدی عبدالعزیز مهرانی 1000
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
نیما ساجدی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 4 1:03.45
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
نیما ساجدی عبدالعزیز مهرانی بنیامین آرتا 1000
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
عبدالستار ساجدی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 4 1:04.76
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
مرحوم کدخدا سلیمان ساجدی تویلی قربانی 1000 50