آکام 4 ساله نریان
کبری
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 117
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 117
ریتینگ مسافت : 117
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 5 8 45.45% 583,500,000
تهران 3 2 3 66.67% 231,000,000
مجموع 14 7 11 50.00% 814,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم تهران
1397/06/30
جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 57.5 2 / 5 (2.5) 01:00.830 117
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
نوریقدی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 54.0 4 / 7 (8.0) 01:11.280 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 4 00:58.850 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 / 8 00:58.830 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 56.0 1 / 5 01:10.550 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 / 9 00:59.390 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53.0 1 / 6 01:00.870 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
امانگلدی خوجملی 1000 0.0 1 / 6 01:00.430 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
امانگلدی خوجملی محمد خوجملی 1600 0.0 5 / 7 01:44.450 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0.0 2 / 10 01:00.120 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 10 01:01.270 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
امانگلدی خوجملی بی نام 1000 52.0 5 / 10 01:01.950 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
امانگلدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 3 / 10 01:13.210 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 10 01:02.630 -