سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 54 4 01:11.280 8.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 00:58.850
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 2 00:58.830
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 56 1 01:10.550
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 00:59.390
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53 1 01:00.870
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی 1000 0 1 01:00.430
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی محمد خوجملی 1600 0 5 01:44.450
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0 2 01:00.120
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:01.270
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی 1000 52 5 01:01.950
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 52 3 01:13.210
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:02.630