سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 2 00:58.83 112.0 110.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 56 1 01:10.55 102.0 103.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 00:59.39 98.0 98.0
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53 1 01:00.87
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی 1000 1 01:00.43
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی محمد خوجملی 1600 5 1:44.45
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 2 1:00.12
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 1 01:01.27
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی 1000 52 5 1:01.95
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 52 3 1:13.21
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 1 1:02.63