سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
باسط دهشت امید جرجانی یاسر جرجانی 1700 52 4 01:49.38 80.0 76.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
محروم حالی پاکزاد کمال قربانی ستار مهرانی 1200 53 7 01:12.72 81.0 77.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
محمد مهدی طلائی کمال قربانی 1000 53
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
محمد مهدی طلایی کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1200 52 3 01:13.06
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
محمد مهدی طلایی کمال قربانی جواد آچاک 1200 52 3 01:12.59
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
محمد مهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1200 55 4 01:14.46
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
محمد مهدی طلایی کمال قربانی محمد خوجملی 1000 55 5 01:02.28
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
محمد مهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 55 1 01:01.92
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
محمدمهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1400 53 2 01:33.40
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1400 3 01:34.95
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1000 5 01:03.20
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
هورس ایساتیس عید قلی قربانی متین جرجانی 1000 3 1:02.45
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
هورس ایساتیس عید قلی قربانی نادر صالح پور 1200 52 3  1:13.98
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
هورس ایساتیس عید قلی قربانی 1000 54 5 1:02.42
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
هورس ایساتیس عید قلی قربانی عبدالجبار مختوم نژاد 1000 53 7 1:08.40
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
هورس ایساتیس منصور بای پور نادر صالح پور 1000 53 5 1:04.70
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
هورس ایساتیس منصور بای پور نادر صالح پور 1000 52 2 1:03.32