جنی وان 4 ساله نریان
جاست جنی
وان چویس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 78
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 78
ریتینگ مسافت : 88
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 1 7 7.69% 192,750,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 5 0 3 0.00% 68,000,000
مجموع 19 1 10 5.26% 260,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
امید جهانیان موسی محمدی 1000 56.5 5 / 6 (15.0) 01:04.748 81
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر 1700 52.0 3 / 4 (0.25) 01:50.180 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر 1600 53.0 2 / 6 (12.0) 01:42.660 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
امید جرجانی یاسر جرجانی 1700 52.0 4 / 7 01:49.380 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
کمال قربانی ستار مهرانی 1200 53.0 7 / 8 01:12.720 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کمال قربانی 1000 53.0 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1200 52.0 3 / 4 01:13.060 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کمال قربانی جواد آچاک 1200 52.0 3 / 6 01:12.590 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کمال قربانی بنیامین جرجانی 1200 55.0 4 / 6 01:14.460 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کمال قربانی محمد خوجملی 1000 55.0 5 / 8 01:02.280 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 55.0 1 / 8 01:01.920 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
کمال قربانی بنیامین جرجانی 1400 53.0 2 / 5 01:33.400 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
کمال قربانی 1400 0.0 3 / 9 01:34.950 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
کمال قربانی 1000 0.0 5 / 9 01:03.200 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
عید قلی قربانی متین جرجانی 1000 0.0 3 / 7 01:02.450 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
عید قلی قربانی نادر صالح پور 1200 52.0 3 / 7 01:13.980 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
عید قلی قربانی بی نام 1000 54.0 5 / 9 01:02.420 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
عید قلی قربانی عبدالجبار مختوم نژاد 1000 53.0 7 / 7 01:08.400 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
منصور بای پور نادر صالح پور 1000 53.0 5 / 8 01:04.700 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
منصور بای پور نادر صالح پور 1000 52.0 2 / 6 01:03.320 -