سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
مبین معین اسحاق و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر 1700 52 3 01:50.180 0.25
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
مبین معین اسحاق و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر 1600 53 2 01:42.660 12.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
باسط دهشت امید جرجانی یاسر جرجانی 1700 52 4 01:49.380
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
محروم حالی پاکزاد کمال قربانی ستار مهرانی 1200 53 7 01:12.720
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
محمد مهدی طلائی کمال قربانی 1000 53
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
محمد مهدی طلایی کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1200 52 3 01:13.060
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
محمد مهدی طلایی کمال قربانی جواد آچاک 1200 52 3 01:12.590
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
محمد مهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1200 55 4 01:14.460
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
محمد مهدی طلایی کمال قربانی محمد خوجملی 1000 55 5 01:02.280
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
محمد مهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 55 1 01:01.920
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
محمدمهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1400 53 2 01:33.400
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1400 0 3 01:34.950
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1000 0 5 01:03.200
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
هورس ایساتیس عید قلی قربانی متین جرجانی 1000 0 3 01:02.450
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
هورس ایساتیس عید قلی قربانی نادر صالح پور 1200 52 3 01:13.980
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
هورس ایساتیس عید قلی قربانی 1000 54 5 01:02.420
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
هورس ایساتیس عید قلی قربانی عبدالجبار مختوم نژاد 1000 53 7 01:08.400
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
هورس ایساتیس منصور بای پور نادر صالح پور 1000 53 5 01:04.700
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
هورس ایساتیس منصور بای پور نادر صالح پور 1000 52 2 01:03.320