سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی 1700 52
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی بنیامین جرجانی 1600 55 1 01:42.550
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی نورمحمد بهادر 1000 55 5 01:01.000 3.5
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی ستار مهرانی 2200 57 1 02:23.980
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محمدتقی بابالوئی حمید روشنی ستار مهرانی 1000 55 2 01:00.940
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
محمدتقی بابالوئی حمید روشنی ستار مهرانی 1200 53 2 01:12.060
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمدتقی بابالوئی حمید روشنی یاسر جرجانی 1550 52 3 01:38.260
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
محمدتقی بابالولی حمید روشنی نورمحمد بهادر 1000 52 5 01:01.510
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
محمدتقی بابالویی حمید روشنی 1000 52
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
محمدتقی بابالویی حمید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:03.040
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
محمدتقی بابالویی یوسف خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 55 6 01:05.530
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
محمدتقی بابالویی قیوم عطایی عید محمد غراوی 1000 0 9 01:04.110
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
محمدتقی بابالویی قیوم عطایی آرمین آق آتابای 1000 0 1 01:05.030
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:01.970
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی عید محمد غراوی 1200 0 6 01:13.770
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی بنیامین جرجانی 1000 52 5 01:02.690
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی پیمان قلرعطا 1200 52 2 01:15.524
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی قربان محمد اودک 1000 52 2 01:03.480
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی 1000 52
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی 1000 52