دومنیک 4 ساله نریان
عقیق ناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 3 8 23.08% 376,750,000
تهران 5 1 1 20.00% 66,000,000
مجموع 18 4 9 22.22% 442,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم تهران
1397/07/13
حمید روشنی ابوطالب چاریزاده 1500 57.5 5 / 7 (7.75) 01:41.060 96
هفته ششم تهران
1397/06/30
حمید روشنی 1000 56.0 96
هفته پنجم تهران
1397/06/23
حمید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 53.5 5 / 6 (10.75) 01:02.520 96
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
حمید روشنی 1700 52.0 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
حمید روشنی بنیامین جرجانی 1600 55.0 1 / 8 01:42.550 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
حمید روشنی نورمحمد بهادر 1000 55.0 5 / 8 (3.5) 01:01.000 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
حمید روشنی ستار مهرانی 2200 57.0 1 / 11 02:23.980 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حمید روشنی ستار مهرانی 1000 55.0 2 / 10 01:00.940 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حمید روشنی ستار مهرانی 1200 53.0 2 / 10 01:12.060 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حمید روشنی یاسر جرجانی 1550 52.0 3 / 7 01:38.260 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حمید روشنی نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 / 9 01:01.510 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
حمید روشنی 1000 52.0 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حمید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 5 / 7 01:03.040 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
یوسف خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 55.0 6 / 6 01:05.530 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
قیوم عطایی عید محمد غراوی 1000 0.0 9 / 9 01:04.110 -
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
قیوم عطایی آرمین آق آتابای 1000 0.0 1 / 6 01:05.030 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
مصطفی عطایی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 9 01:01.970 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
مصطفی عطایی عید محمد غراوی 1200 0.0 6 / 11 01:13.770 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مصطفی عطایی بنیامین جرجانی 1000 52.0 5 / 10 01:02.690 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
مصطفی عطایی پیمان قلرعطا 1200 52.0 2 / 11 01:15.524 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
مصطفی عطایی قربان محمد اودک 1000 52.0 2 / 9 01:03.480 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
محمداسلم محمدی بی نام 1000 52.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
محمداسلم محمدی بی نام 1000 52.0 -