فرزادخان 12 ساله نریان
وات سکرت
مارگرت
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 1 7 8.33% 55,750,000
بندرترکمن 5 1 3 20.00% 25,050,000
تهران 1 0 1 0.00% 3,750,000
مجموع 18 2 11 11.11% 84,550,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
از 40 تا 100 فرزادومجید آتابای فرهاد خانقلی زاده قزل محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 8 01:00.360 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
از 28 تا 100 فرزادومجید آتابای آرش ایری آرش ایری 1500 0.0 3 / 9 01:37.940 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
از 38 تا 70 فرزادومجید آتابای آرش ایری 1500 0.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 28 تا 100 فرزادومجید آتابای آرش ایری آرش ایری 1000 0.0 2 / 8 00:59.880 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
از 24 تا 62 فرزادومجید آتابای آرش ایری آرش ایری 1400 0.0 3 / 8 01:34.670 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
از 10 تا 62 یحیی چوگان آرش ایری آرش ایری 1500 0.0 3 / 11 01:34.910 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 28 تا 64 یحیی چوگان آرش ایری عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 4 / 11 00:59.760 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
از 22 تا 62 یحیی چوگان آرش ایری آرش ایری 1500 0.0 2 / 6 01:33.900 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
از 24 تا 44 محمد بزمجو-فرزاد آتابای آرش ایری آرش ایری 1500 0.0 3 / 6 01:39.070 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
از 20 تا 44 محمد بزمجو-فرزاد آتابای رحیم کم آرش ایری 1000 0.0 1 / 10 00:59.270 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 16 تا 100 محمد بزمجو-فرزاد آتابای رحیم کم آرش ایری 1000 0.0 4 / 11 01:01.860 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
از 16 تا 140 محمد بزمجو-فرزاد آتابای رحیم کم آرش ایری 1700 0.0 9 / 10 01:50.560 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
از 20 تا 70 محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری عبدالناصر قزل 1500 0.0 7 / 10 01:45.380 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 10 تا 108 محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری عبدالناصر قزل 1000 0.0 2 / 10 01:03.180 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
از 8 تا 44 محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری احمد پقه 1000 0.0 2 / 12 01:03.570 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
از 10 تا 44 محمد بزمجو-فرزاد آتابای نورمحمد اونق عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 8 / 9 01:01.730 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 0 تا 140 محمد بزمجو-فرزاد آتابای نورمحمد اونق محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 9 01:01.610 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
از 0 تا 48 محمد بزمجو-فرزاد آتابای نورمحمد اونق عید محمد غراوی 1000 0.0 4 / 9 01:02.250 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
مبتدي و نبرده محمد بزمجو-فرزاد آتابای نورمحمد اونق نورمحمد بشگرد 1000 0.0 5 / 11 01:05.240 -