سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1200 51 4 01:12.79 84.0 69.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد رامین قهرمان 1600 51 8 01:44.61 64.0 67.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1550 51 5 01:40.68
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1200 53 2 01:14.28
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده 1000 52 3 01:03.48
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52 4 01:03.69
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد ابراهیم قره داشلی 1550 52 6 01:39.51
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 1000 52 7 01:04.13
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد جواد آچاک 1000 52 4 01:01.38
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1000 4 01:02.99
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد محمود رجال 1000 1
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی 1000 3 01:02.49
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 5 01:03.00
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 متر
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد جواد آچاک 1000 51 4 1:03.95
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
سینا گوگ نژاد عبدالکریم گوگ نژاد جواد آچاک 50 3 1:14.70
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 50 6 1:06.67
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی 1200 50 9 1:15.82
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد 1200 50 7 1:15.21
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد جواد آچاک 1000 50 1 1:03.09