ترمه2 4 ساله مادیان
گلداسفینکس
رزبیوتی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 79
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 79
ریتینگ مسافت : 79
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 2 0.00% 56,250,000
آق قلا 5 0 1 0.00% 0
تهران 5 2 3 40.00% 119,500,000
مجموع 19 2 6 10.53% 175,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عبدالکریم گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1200 51.0 4 / 6 01:12.790 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
عبدالکریم گوگ نژاد رامین قهرمان 1600 51.0 8 / 11 01:44.610 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1550 51.0 5 / 7 01:40.680 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1200 53.0 2 / 12 01:14.280 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
عبدالکریم گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 3 / 8 01:03.480 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52.0 4 / 11 01:03.690 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
عبدالکریم گوگ نژاد ابراهیم قره داشلی 1550 52.0 6 / 11 01:39.510 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
عبدالکریم گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 7 / 9 01:04.130 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
عبدالکریم گوگ نژاد جواد آچاک 1000 52.0 4 / 8 01:01.380 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
عبدالکریم گوگ نژاد 1000 0.0 4 / 7 01:02.990 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
عبدالکریم گوگ نژاد محمود رجال 1000 0.0 1 / 6 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی 1000 0.0 3 / 5 01:02.490 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
عبدالکریم گوگ نژاد 1000 0.0 5 / 10 01:03.000 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
عبدالکریم گوگ نژاد 1000 0.0 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
عبدالکریم گوگ نژاد جواد آچاک 1000 51.0 4 / 9 01:03.950 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
عبدالکریم گوگ نژاد جواد آچاک 0 50.0 3 / 11 01:14.700 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
عبدالکریم گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 50.0 6 / 11 01:06.670 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی 1200 50.0 9 / 10 01:15.820 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
عبدالکریم گوگ نژاد بی نام 1200 50.0 7 / 8 01:15.210 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
عبدالکریم گوگ نژاد جواد آچاک 1000 50.0 1 / 9 01:03.090 -