آی تک 12 ساله مادیان
لهن گرین
ماتیز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 20 2 8 10.00% 65,050,000
بندرترکمن 6 2 4 33.33% 52,750,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 27 4 12 14.81% 117,800,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
هندیکاپ سامیه ساناز نهاد مهدی نوایی 1650 54.0 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
هندیکاپ سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 54.0 7 / 10 01:00.890 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
هندیکاپ سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری قربان محمد اودک 1700 55.0 6 / 8 01:50.340 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
هندیکاپ سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری فیض الله رجال 1600 52.0 5 / 6 01:43.080 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
هندیکاپ سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری ستار مهرانی 1700 54.0 6 / 7 01:50.070 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
از 48 تا 108 سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری عبداله قولرعطا 1000 0.0 4 / 5 01:00.640 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
هندیکاپ سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری عبداله قولرعطا 2200 51.0 4 / 7 02:24.520 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
هندیکاپ سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری عبداله قولرعطا 1000 51.0 3 / 7 00:59.020 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
هندیکاپ سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری محمد خوجملی 1600 55.0 2 / 8 01:43.810 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 54 تا 140 سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری عید محمد غراوی 1550 0.0 7 / 7 01:44.800 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
هندیکاپ سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری احمد پقه 1000 52.0 4 / 5 01:00.880 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
از 44 تا 64 سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری قربان محمد اودک 1500 0.0 2 / 6 01:32.890 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
هندیکاپ سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری بهزاد قلیخانی 1500 54.0 2 / 6 01:33.270 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
از 38 تا 140 سامیه ساناز نهاد محمدشریف تاتاری قربان محمد اودک 1500 0.0 1 / 4 01:33.120 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
از 26 تا 64 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1600 0.0 3 / 6 01:46.620 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
از 34 تا 140 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی 1550 0.0 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 34 تا 140 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی ستار مهرانی 1550 0.0 5 / 10 01:44.920 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
از 34 تا 140 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 8 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
از 26 تا 72 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی ستار مهرانی 1700 0.0 3 / 6 01:48.950 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
از 8 تا 248 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی احمد پقه 1000 0.0 4 / 11 01:01.880 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
از 16 تا 100 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی ستار مهرانی 1500 0.0 1 / 8 01:43.580 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 20 تا 100 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 2 / 8 00:59.690 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
از 30 تا 248 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1550 0.0 5 / 8 01:44.580 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
از 8 تا 56 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 1000 0.0 1 / 8 01:01.570 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 10 تا 56 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1500 0.0 7 / 10 01:43.480 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
از 2 تا 56 سامیه ساناز نهاد حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 8 01:01.770 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1388/04/04
از 0 تا 56 نادر بشکول حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 1000 0.0 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 0 تا 56 نادر بشکول ادریس قلیچی فیض الله رجال 1000 0.0 8 / 12 01:06.770 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
مبتدي و نبرده عبدالسلاح کر آنه حسن توفیقی نژاد یاسر جرجانی 1000 0.0 9 / 11 01:08.380 -