سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
جعفر عابدینی رشید روشنی نورمحمد بهادر 1200 54 1 01:11.17 111.0 108.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 50 4 01:38.63 103.0 102.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.24
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.11
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1400 52 1 01:32.21
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 2 01:01.63
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
جعفر عابدینی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 متر 4 01:04.41
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
جعفر عابدینی تویلی قربانی ستار مهرانی 1700 50 6 1:55.41
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
جعفر عابدینی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 4 1:03.14
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
جعفر عابدینی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 50 1 1:02.27
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
جعفر عابدینی تویلی قربانی 1000 50
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
جعفر عابدینی تویلی قربانی 1000 50