گلی 4 ساله مادیان
گلداسفینکس
گل گل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 120
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 120
ریتینگ مسافت : 120
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 4 5 50.00% 557,000,000
تهران 6 3 5 50.00% 430,600,000
مجموع 14 7 10 50.00% 987,600,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم تهران
1397/07/13
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1400 54.0 2 / 5 (0.5) 01:30.420 118
هفته سوم تهران
1397/06/09
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 / 5 01:00.650 112
هفته اول تهران
1397/05/26
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 57.5 1 / 6 01:00.730 108
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
رشید روشنی 1700 56.0 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 54.0 2 / 6 (0.125) 00:59.650 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
رشید روشنی نورمحمد بهادر 1200 54.0 1 / 8 01:11.170 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 50.0 4 / 7 01:38.630 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 / 4 01:12.240 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 / 6 01:12.110 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1400 52.0 1 / 5 01:32.210 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 9 01:01.630 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0.0 4 / 6 01:04.410 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
تویلی قربانی ستار مهرانی 1700 50.0 6 / 9 01:55.410 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 4 / 6 01:03.140 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 / 8 01:02.270 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
تویلی قربانی بی نام 1000 50.0 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
تویلی قربانی بی نام 1000 50.0 -