سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
جعفر عابدینی رشید روشنی 1700 56
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 54 2 00:59.650 0.125
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
جعفر عابدینی رشید روشنی نورمحمد بهادر 1200 54 1 01:11.170
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 50 4 01:38.630
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.240
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.110
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1400 52 1 01:32.210
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0 2 01:01.630
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
جعفر عابدینی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0 4 01:04.410
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
جعفر عابدینی تویلی قربانی ستار مهرانی 1700 50 6 01:55.410
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
جعفر عابدینی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 4 01:03.140
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
جعفر عابدینی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 50 1 01:02.270
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
جعفر عابدینی تویلی قربانی 1000 50
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
جعفر عابدینی تویلی قربانی 1000 50