رسپکت تیبل 5 ساله مادیان
جاست جنی
رسپکت فول
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 76
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 76
ریتینگ مسافت : 76
بهترین ریتینگ : 76
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 5 0.00% 121,500,000
تهران 1 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 10 0 6 0.00% 136,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
از 16 تا 22 امتیاز آیدین موحد احمد ایری 1700 50.0 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
از 8 تا 14 امتیاز آیدین موحد احمد ایری قربان محمد اودک 1550 53.0 3 / 6 (3.0) 01:39.820 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
از 8 تا 14 امتیاز آیدین موحد احمد ایری آرمین آق آتابای 1200 52.0 3 / 7 (3.0) 01:12.640 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 8 تا 12 امتیاز آیدین موحد احمد ایری قربان محمد اودک 1000 52.0 5 / 8 (5.75) 01:01.990 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
از 18 تا 22 امتیاز آیدین موحد احمد ایری نورمحمد بهادر 1600 50.0 4 / 4 01:44.150 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
از 8 تا 14 امتیاز حاج نادر موحد احمد ایری آق اویلی بشگرد 1200 50.0 2 / 9 01:14.300 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
از0 تا 4 امتیاز حاج نادر موحد احمد ایری محمد خوجملی 1000 52.0 2 / 6 01:03.020 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
از 0 تا 6 نادر موحد جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 7 01:05.630 -
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
از 0 تا 6 نادر موحد جمشید روشنی 1000 0.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
از 0 تا 8 الینا موحد مجید صالح پور ستار مهرانی 1000 50.0 3 / 10 01:04.430 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
صفرتا6امتیاز الینا موحد مجید صالح پور ستار مهرانی 1000 50.0 8 / 11 01:05.450 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
0تا4امتیاز الینا موحد مجید صالح پور 1000 0.0 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
مبتدی و نبرده الینا موحد مجید صالح پور آرمین آق آتابای 1000 0.0 7 / 8 01:08.380 -