سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
آیدین موحد احمد ایری 1700 50
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
آیدین موحد احمد ایری قربان محمد اودک 1550 53 3 01:39.820 3.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
آیدین موحد احمد ایری آرمین آق آتابای 1200 52 3 01:12.640 3.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
آیدین موحد احمد ایری قربان محمد اودک 1000 52 5 01:01.990 5.75
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آیدین موحد احمد ایری نورمحمد بهادر 1600 50 4 01:44.150
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حاج نادر موحد احمد ایری آق اویلی بشگرد 1200 50 2 01:14.300
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
حاج نادر موحد احمد ایری محمد خوجملی 1000 52 2 01:03.020
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
نادر موحد جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 0 3 01:05.630
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
نادر موحد جمشید روشنی 1000 0
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
الینا موحد مجید صالح پور ستار مهرانی 1000 50 3 01:04.430
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
الینا موحد مجید صالح پور ستار مهرانی 1000 50 8 01:05.450
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
الینا موحد مجید صالح پور 1000 0
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
الینا موحد مجید صالح پور آرمین آق آتابای 1000 0 7 01:08.380