بالاهج 5 ساله مادیان
متوهج
ترن بلاش
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 3 5 37.50% 228,500,000
تهران 7 0 6 0.00% 361,750,000
مجموع 15 3 11 20.00% 590,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رشید روشنی مبین قلرعطا 1000 52.0 5 / 10 01:00.360 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 50.0 5 / 6 01:11.260 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
رشید روشنی نادر صالح پور 1200 54.0 3 / 6 01:11.220 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 0.0 5 / 8 01:43.260 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
رشید روشنی 1000 0.0 2 / 6 01:00.590 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 2 / 6 -
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1400 52.0 2 / 6 01:32.300 -
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 6 01:01.250 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 7 01:03.000 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53.0 1 / 6 01:12.300 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
رشید روشنی بی نام 1000 0.0 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 9 01:00.880 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 6 01:01.120 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 7 01:01.500 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 51.0 4 / 7 01:14.150 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
قربان رنجبر امین محمدی 1000 50.0 3 / 8 01:04.360 -