سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج غفور جرجانی رشید روشنی مبین قلرعطا 1000 52 5 01:00.360
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 50 5 01:11.260
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حسین دیزجی رشید روشنی نادر صالح پور 1200 54 3 01:11.220
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 0 5 01:43.260
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
حسین دیزجی رشید روشنی 1000 0 2 01:00.590
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 51 2
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1400 52 2 01:32.300
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0 2 01:01.250
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0 3 01:03.000
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53 1 01:12.300
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
حسین دیزجی رشید روشنی 1000 0
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0 2 01:00.880
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0 1 01:01.120
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0 1 01:01.500
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
حسین دیزجی رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 51 4 01:14.150
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 1000 50 3 01:04.360