سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج غفور جرجانی رشید روشنی مبین قلرعطا 1000 52 5 01:00.36 116.0 110.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 50 5 01:11.26
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حسین دیزجی رشید روشنی نادر صالح پور 1200 54 3 01:11.22
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 5 01:43.26
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
حسین دیزجی رشید روشنی 1000 2 01:00.59
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 51 2
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1400 متر 52 2 01:32.30
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 متر 2 01:01.25
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 3  01:03.00
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53 1 1:12.30
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
حسین دیزجی رشید روشنی 1000
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 2 1:00.88
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 1 01:01.12
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 1 01:01.50
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
حسین دیزجی رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 51 4 1:14.15
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 1000 50 3 1:04.36