سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمد صابر کریمی و امیررضا هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1700 52
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1200 52 4 01:11.750
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 52
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1200 52
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1200 52 5 01:13.310
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 52 5 01:02.490
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی کمال دالی جه عطا 1400 0 1 01:31.810
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی 1000 0
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 0 2 01:02.410
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
امیررضا و الیسا هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 0 2 01:03.110
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
امیررضا و الیسا هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 0 2 01:05.060
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
شرکت سرخدشت قربان رنجبر 1000 52 5 01:03.310
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 1000 52 2 01:04.300