سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمد صابر کریمی و امیررضا هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1700 52 82.0 78.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1200 52 4 01:11.75 82.0 78.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1000 52
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1200 52
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1200 52 5 01:13.31
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 52 5 01:02.49
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی کمال دالی جه عطا 1400 1 01:31.81
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی 1000
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 متر 2 01:02.41
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
امیررضا و الیسا هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 متر 2 01:03.11
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
امیررضا و الیسا هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 2 01:05.06
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
شرکت سرخدشت قربان رنجبر 1000 52 5 1:03.31
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 1000 52 2 1:04.30