هج هوری 4 ساله نریان
متوهج
هوریا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 83
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 83
ریتینگ مسافت : 86
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
تهران 8 1 8 12.50% 456,750,000
مجموع 12 1 8 8.33% 456,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم تهران
1397/07/13
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1400 59.0 2 / 5 (1.75) 01:32.880 83
هفته ششم تهران
1397/06/30
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1400 59.0 83
هفته پنجم تهران
1397/06/23
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 56.0 3 / 6 (1.25) 01:01.465 82
هفته سوم تهران
1397/06/09
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 57.0 2 / 6 (1.0) 01:02.310 80
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1700 52.0 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1200 52.0 4 / 8 01:11.750 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
فرهاد کریمی 1000 52.0 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1200 52.0 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1200 52.0 5 / 6 01:13.310 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 52.0 5 / 9 01:02.490 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
فرهاد کریمی کمال دالی جه عطا 1400 0.0 1 / 8 01:31.810 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
فرهاد کریمی 1000 0.0 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 5 01:02.410 -
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 8 01:03.110 -
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
فرهاد کریمی نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 4 01:05.060 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
قربان رنجبر بی نام 1000 52.0 5 / 6 01:03.310 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
قربان رنجبر امین محمدی 1000 52.0 2 / 6 01:04.300 -