یاکوزا 12 ساله مادیان
جلد
گل اختر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 3 4 23.08% 48,500,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 3,000,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 18 3 5 16.67% 51,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
از 24 تا 48 محمد حسین لک نوری قورچایی نادر صالح پور 2200 0.0 6 / 9 02:31.260 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
از 18 تا 30 محمد حسین لک نوری قورچایی قربان محمد اودک 1600 0.0 1 / 12 01:45.670 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
از 16 تا 48 محمد حسین لک نوری قورچایی قربان محمد اودک 1500 0.0 5 / 8 01:40.360 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
از 8 تا 38 محمد حسین لک عوض خوجملی نادر صالح پور 1500 0.0 1 / 9 01:41.430 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1389/07/15
از 12 تا 48 محمد حسین لک ابراهیم آرامیده نادر صالح پور 1500 0.0 5 / 8 01:41.650 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
از 0 تا 40 محمد حسین لک ابراهیم آرامیده عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 4 / 9 01:04.230 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
از 8 تا 38 حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 6 / 10 01:36.940 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
از 8 تا 48 حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری محمد خوجملی 1600 0.0 4 / 11 01:53.550 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
از 8 تا 38 حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری جبرئیل قولرعطا 1000 0.0 8 / 10 01:03.370 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
از 8 تا 28 حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری ستار مهرانی 1700 0.0 3 / 10 01:50.550 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
از 8 تا 52 حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری احمد پقه 1500 0.0 4 / 7 01:42.790 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 2 تا 28 حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری محمد خوجملی 1500 0.0 1 / 9 01:42.670 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
از 2 تا 52 حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 / 11 01:05.490 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 2 تا 70 حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 0.0 7 / 12 01:04.500 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 2 تا 140 حاجی یول گلدی بابایی نوریقدی یلقی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 8 / 11 01:04.020 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/16
از 0 تا 28 حاجی یول گلدی بابایی عبدالخالق چپرلی عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 12 01:03.930 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
از 0 تا 48 حاجی یول گلدی بابایی عبدالخالق چپرلی عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 8 / 8 01:05.150 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
مبتدي و نبرده حاجی یول گلدی بابایی عبدالحی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 / 11 01:07.490 -