ویکتوریادریم 6 ساله مادیان
لاکی دریم
کارملا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 1 20.00% 50,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 4 0 2 0.00% 49,500,000
مجموع 10 1 3 10.00% 99,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
از 8 تا 20 امین بیرانوند جبارصالح پور نادر صالح پور 1400 0.0 4 / 6 01:36.790 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
از 8 تا 30 امین بیرانوند جبارصالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 3 / 6 01:05.190 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
از 8 تا 14 امین بیرانوند جبارصالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 7 01:05.740 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
8تا14امتیاز محمد مرادی بهمن صداقت پیمان قلرعطا 1600 50.0 8 / 10 01:49.560 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
8تا14امتیاز محمد مرادی بهمن صداقت بنیامین جرجانی 1000 50.0 4 / 9 01:02.620 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
8تا10امتیاز محمد مرادی بهمن صداقت نادر صالح پور 1550 50.0 7 / 9 01:45.360 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
8تا12 امتیاز محمد مرادی بهمن صداقت نادر صالح پور 1600 0.0 7 / 10 01:51.280 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
8تا14 امتیاز محمد مرادی بهمن صداقت جواد آچاک 1600 0.0 4 / 7 01:46.070 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
از 0 تا 10 محمد مرادی بهمن صداقت جواد آچاک 1000 0.0 1 / 10 01:04.330 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
از 0 تا 12 امین بیرانوند امین بیرانوند علیرضا سپهوند 1000 50.0 5 / 5 01:05.430 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
از 0 تا 16 امین بیرانوند امین بیرانوند 1000 50.0 -