آرامیس 5 ساله نریان
جاست جنی
آرانیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 44,000,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 1 20.00% 44,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
8تا14امتیاز باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 7 / 8 01:04.130 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
از 8 تا 22 باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی 1200 52.0 7 / 7 01:15.230 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
مبتدی و نبرده باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی امین محمدی 1000 50.0 1 / 6 01:03.680 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
از 2 تا 18 باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی 1000 52.0 5 / 10 01:04.610 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
مبتدی و نبرده باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی نورمحمد بهادر 1000 52.0 4 / 4 01:04.880 -