آرامیس 4 ساله نریان
جاست جنی
آرانیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 44,000,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 1 20.00% 44,000,000