سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/01
بهنام و حامد چاوش مجید صالح پور 1000 52
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1700 54 3 01:46.750
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 57 3 01:11.280
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 55 2 01:13.040
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53 2 01:11.610
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
ساناز چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 0 1 01:40.010
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
ساناز چاوش مجید صالح پور 1000 0
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
ساناز چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 0 3 01:32.140
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 1 01:01.210
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور 1000 0
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 0 5 01:12.710
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور 1000 52 4 01:01.840
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 53 2 01:02.070
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
بهنام وحامد چاوش عبدالرحمان مختومی عبدالاسحاق کم 1000 52 4 01:03.215
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
بهنام وحامد چاوش عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 52 2 01:03.570