سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1700 54 3 01:46.75 89.0 87.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 57 3 01:11.28 93.0 89.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 55 2 01:13.04
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53 2 01:11.61
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
ساناز چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 1 01:40.01
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
ساناز چاوش مجید صالح پور 1000
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
ساناز چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 3 01:32.14
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 1 01:01.21
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور 1000 متر
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 5 1:12.71
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور 1000 52 4 1:01.84
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 53 2  1:02.07
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
بهنام وحامد چاوش عبدالرحمان مختومی عبدالاسحاق کم 1000 52 4 1:03.215
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
بهنام وحامد چاوش عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 52 2 1:03.57