مجستیک 4 ساله نریان
تریفیک چلنچ
مجیک میلکام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 87
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 87
ریتینگ مسافت : 89
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 5 0.00% 140,500,000
تهران 5 2 4 40.00% 213,500,000
مجموع 14 2 9 14.29% 354,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
مجید صالح پور 1000 56.5 87
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 56.5 5 / 10 (5.5) 01:01.004 87
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1700 54.0 3 / 7 01:46.750 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 57.0 3 / 8 01:11.280 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 55.0 2 / 4 01:13.040 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53.0 2 / 6 01:11.610 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 0.0 1 / 4 01:40.010 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
مجید صالح پور 1000 0.0 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 0.0 3 / 8 01:32.140 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 4 01:01.210 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
مجید صالح پور 1000 0.0 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 0.0 5 / 9 01:12.710 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
مجید صالح پور بی نام 1000 52.0 4 / 5 01:01.840 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 53.0 2 / 7 01:02.070 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
عبدالرحمان مختومی عبدالاسحاق کم 1000 52.0 4 / 8 01:03.215 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1395/06/26
عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 52.0 2 / 4 01:03.570 -