سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم عنایت اله قولرعطا 1000 3 1:01.72
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم قربان محمد اودک 1000 6 1:03.46
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
مرحوم خوجه شرقی علی خوجملی فیض الله رجال 1000 6 1:00.95
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
دانیال ظفریان ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 9 1:02.43
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
دانیال ظفریان ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 11 1:03.35
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
دانیال ظفریان نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1000 1 1:00.13
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دانیال ظفریان ارازقلی ایری احمد پقه 1000 5 1:03.62
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
دانیال ظفریان ارازقلی ایری احمد پقه 1000 5 1:00.58
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
دانیال ظفریان ارازقلی ایری محمد خوجملی 1550 8 1:49.03
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
دانیال ظفریان ارازقلی ایری محمد خوجملی 1000 2 1:02.26
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
محمد مرغوب احمد ایری محمد خوجملی 1000 7 1:02.54
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
محمد مرغوب ارازقلی ایری 1000 2 1:00.27
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
محمد مرغوب ارازقلی ایری محمد خوجملی 1000 7 1:03.97
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
محمد مرغوب ارازقلی ایری 1000
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
محمد مرغوب ارازقلی ایری محمد خوجملی 1000 3 1.02.52
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
محمد مرغوب ارازقلی ایری 1000