آرامه 11 ساله مادیان
سوبیسکی
ثمر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 4 9.09% 29,500,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 5,000,000
مجموع 14 1 5 7.14% 34,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
قربان دردی تیرغم عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 3 / 5 01:01.720 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
قربان دردی تیرغم قربان محمد اودک 1000 0.0 6 / 6 01:03.460 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 6 / 6 01:00.950 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0.0 9 / 10 01:02.430 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0.0 11 / 11 01:03.350 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 1 / 10 01:00.130 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
ارازقلی ایری احمد پقه 1000 0.0 5 / 10 01:03.620 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
ارازقلی ایری احمد پقه 1000 0.0 5 / 7 01:00.580 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
ارازقلی ایری محمد خوجملی 1550 0.0 8 / 11 01:49.030 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
ارازقلی ایری محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 11 01:02.260 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
احمد ایری محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 9 01:02.540 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
ارازقلی ایری بی نام 1000 0.0 2 / 6 01:00.270 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
ارازقلی ایری محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 12 01:03.970 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
ارازقلی ایری بی نام 1000 0.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
ارازقلی ایری محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 8 01:02.520 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
ارازقلی ایری بی نام 1000 0.0 -