سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم عنایت اله قولرعطا 1000 0 3 01:01.720
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم قربان محمد اودک 1000 0 6 01:03.460
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
مرحوم خوجه شرقی علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0 6 01:00.950
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
دانیال ظفریان ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0 9 01:02.430
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
دانیال ظفریان ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0 11 01:03.350
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
دانیال ظفریان نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1000 0 1 01:00.130
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دانیال ظفریان ارازقلی ایری احمد پقه 1000 0 5 01:03.620
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
دانیال ظفریان ارازقلی ایری احمد پقه 1000 0 5 01:00.580
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
دانیال ظفریان ارازقلی ایری محمد خوجملی 1550 0 8 01:49.030
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
دانیال ظفریان ارازقلی ایری محمد خوجملی 1000 0 2 01:02.260
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
محمد مرغوب احمد ایری محمد خوجملی 1000 0 7 01:02.540
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
محمد مرغوب ارازقلی ایری 1000 0 2 01:00.270
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
محمد مرغوب ارازقلی ایری محمد خوجملی 1000 0 7 01:03.970
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
محمد مرغوب ارازقلی ایری 1000 0
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
محمد مرغوب ارازقلی ایری محمد خوجملی 1000 0 3 01:02.520
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
محمد مرغوب ارازقلی ایری 1000 0