سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان پیمان قلرعطا 1200 54 5 01:13.360
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1000 55 9 01:01.980
هفته هفتم پاییز یزد
1396/10/01
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1400 58 1
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان آق اویلی بشگرد 1000 52 4 01:02.120
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1400 0 3 01:32.100
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1400 0 2
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1400 0 2 01:33.360
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1400 0 2 01:33.380
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1000 0 4 01:03.570
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوطالب چاریزاده 1000 0 6 01:07.010
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1000 0 2 01:05.170
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان یاسر جرجانی 1600 0 7 01:50.620
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1200 0 6 01:17.670
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان ابوطالب چاریزاده 1000 58 2 01:03.511
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان امان محمد قلرعطا 1000 53 1 01:03.250
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان قربان محمد اودک 1000 52 2 01:03.660