پریزمتیک 4 ساله نریان
دالگا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 80
ریتینگ مسافت : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
تهران 13 1 8 7.69% 279,000,000
یزد 1 1 1 100.00% 30,000,000
مجموع 18 2 9 11.11% 309,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم تهران
1397/07/13
مرتضی دادار نادر صالح پور 1500 51.5 7 / 7 01:48.760 80
هفته ششم تهران
1397/06/30
مرتضی دادار علیرضا رضایی 1000 56.0 4 / 5 (17.0) 01:02.870 80
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سید جمال میردهقان پیمان قلرعطا 1200 54.0 5 / 5 01:13.360 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1000 55.0 9 / 9 01:01.980 -
هفته هفتم پاییز یزد
1396/10/01
سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1400 58.0 1 / 7 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
سید جمال میردهقان آق اویلی بشگرد 1000 52.0 4 / 6 01:02.120 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1400 0.0 3 / 5 01:32.100 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1400 0.0 2 / 7 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1400 0.0 2 / 7 01:33.360 -
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1400 0.0 2 / 6 01:33.380 -
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1000 0.0 4 / 6 01:03.570 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
سید جمال میردهقان ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 6 / 6 01:07.010 -
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1000 0.0 2 / 6 01:05.170 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
سید جمال میردهقان یاسر جرجانی 1600 0.0 7 / 7 01:50.620 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان 1200 0.0 6 / 6 01:17.670 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
سید جمال میردهقان ابوطالب چاریزاده 1000 58.0 2 / 5 01:03.511 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
سید جمال میردهقان امان محمد قلرعطا 1000 53.0 1 / 8 01:03.250 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
سید جمال میردهقان قربان محمد اودک 1000 52.0 2 / 10 01:03.660 -