فیوره 4 ساله مادیان
تایچی
جولیه سالسا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 71
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 71
ریتینگ مسافت : 71
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 2 16.67% 91,500,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 1 2 14.29% 91,500,000