دنی مون 4 ساله مادیان
شاهین
میاکراست
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 96
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 96
ریتینگ مسافت : 96
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 3 33.33% 153,750,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 13,750,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 2 4 22.22% 167,500,000