سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
حاج آقا آقازاده عبدالوهاب قربانی بنیامین جرجانی 1000 51 3 01:00.360 5.5
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 50 5 01:11.810
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 5 01:01.190
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000 51
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 1 01:01.480
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 6 01:03.010
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51 1 01:01.370
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 3 01:01.560
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 4 01:02.880
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 8 01:07.840