سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 50 5 01:11.81 101.0 96.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 5 01:01.19 91.0 87.0
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000 51
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 1 01:01.48
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 متر 6 01:03.01
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51 1 1:01.37
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 3 1:01.56
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 4 01:02.88
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 8 1:07.84