طوفان گلستان بهشت 5 ساله نریان
خوش سقر
بهارگل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مشهد 2 0 1 0.00% 500
مجموع 6 0 1 0.00% 500