طوفان گلستان بهشت 6 ساله نریان
خوش سقر 2
بهارگل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مشهد 2 0 1 0.00% 500
مجموع 6 0 1 0.00% 500
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
از 0 تا 4 امتیاز محمد شاه دوست مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 53.0 4 / 11 01:11.190 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
صفرتا6امتیاز محمد شاهدوست یوسف دهش علی رضا شامیر 1000 54.0 6 / 9 01:14.890 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
0تا6 امتیاز محمد شاهدوست یوسف دهش یوسف دهش 1550 0.0 8 / 9 02:09.110 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
از 0 تا 14 محمد شاهدوست یوسف دهش کمال دالی جه عطا 1200 53.0 10 / 11 01:32.360 -
هفته دوم پاییزه - مشهد
1395/10/24
0تا 4امتیاز محمد شاهدوست یوسف دهش 1000 54.0 -
هفته اول پاییزه - مشهد
1395/10/17
از 0 تا 14 محمد شاهدوست یوسف دهش 1000 0.0 2 / 9 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
از 4 تا 30 سعید طوقی یوسف دهش 1000 52.0 -