سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
علی شعبانی جمشید مختومی ستار مهرانی 1600 53 6 01:44.34
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
علی شعبانی جمشید مختومی ستار مهرانی 1550 55 1 01:39.26
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
علی شعبانی جمشید مختومی نادر صالح پور 1200 54 3 01:13.04
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
علی شعبانی جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 52 2 01:02.14
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
علی شعبانی جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 57 3 01:01.71
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
علی شعبانی جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 1  01:04.91
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
علی شعبانی جمشید مختومی 1700
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
علی شعبانی جمشید مختومی کمال دالی جه عطا 1550 50 1  1:43.76
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
علی شعبانی جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1600 3 1:47.13
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
علی شعبانی جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1200 2 1:13.93
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
علی شعبانی جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1000 6 1:04.11
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
علی شعبانی جمشید مختومی 1200 50
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
علی شعبانی جمشید مختومی جواد آچاک 1000 50 3  1:04.29
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
علی شعبانی جمشید مختومی 1000