سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
علی شعبانی جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1700 53 4 01:50.450 6.5
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
علی شعبانی جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1600 53 7 01:45.000 12.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
علی شعبانی جمشید مختومی پیمان قلرعطا 1000 53 6 01:01.140 5.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
علی شعبانی جمشید مختومی ستار مهرانی 1600 53 6 01:44.340
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
علی شعبانی جمشید مختومی ستار مهرانی 1550 55 1 01:39.260
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
علی شعبانی جمشید مختومی نادر صالح پور 1200 54 3 01:13.040
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
علی شعبانی جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 52 2 01:02.140
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
علی شعبانی جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 57 3 01:01.710
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
علی شعبانی جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 0 1 01:04.910
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
علی شعبانی جمشید مختومی 1700 0
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
علی شعبانی جمشید مختومی کمال دالی جه عطا 1550 50 1 01:43.760
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
علی شعبانی جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1600 0 3 01:47.130
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
علی شعبانی جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1200 0 2 01:13.930
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
علی شعبانی جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1000 0 6 01:04.110
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
علی شعبانی جمشید مختومی 1200 50
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
علی شعبانی جمشید مختومی جواد آچاک 1000 50 3 01:04.290
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
علی شعبانی جمشید مختومی 1000 0