شمیم 4 ساله مادیان
گلداسفینکس
هیدروژن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 93
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 93
ریتینگ مسافت : 93
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 6 9.09% 185,750,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 55,000,000
تهران 2 1 2 50.00% 88,500,000
مجموع 14 3 9 21.43% 329,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1700 53.0 4 / 7 (6.5) 01:50.450 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1600 53.0 7 / 8 (12.0) 01:45.000 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
جمشید مختومی پیمان قلرعطا 1000 53.0 6 / 8 (5.0) 01:01.140 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
جمشید مختومی ستار مهرانی 1600 53.0 6 / 6 01:44.340 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
جمشید مختومی ستار مهرانی 1550 55.0 1 / 7 01:39.260 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
جمشید مختومی نادر صالح پور 1200 54.0 3 / 8 01:13.040 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 52.0 2 / 6 01:02.140 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 57.0 3 / 6 01:01.710 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 6 01:04.910 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
جمشید مختومی بی نام 1700 0.0 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
جمشید مختومی کمال دالی جه عطا 1550 50.0 1 / 9 01:43.760 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1600 0.0 3 / 12 01:47.130 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
جمشید مختومی ابوطالب چاریزاده 1200 0.0 2 / 11 01:13.930 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1000 0.0 6 / 9 01:04.110 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
جمشید مختومی بی نام 1200 50.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
جمشید مختومی جواد آچاک 1000 50.0 3 / 8 01:04.290 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
جمشید مختومی بی نام 1000 0.0 -