عقیق لیدی 4 ساله مادیان
عقیق
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 69
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 69
ریتینگ مسافت : 69
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 1 0.00% 15,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 7 2 3 28.57% 135,250,000
مجموع 14 2 4 14.29% 150,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
کمال قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 7 / 10 01:14.310 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
کمال قربانی امین محمدی 1000 52.0 8 / 8 01:02.690 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بهنام خانقلی زاده قزل بنیامین جرجانی 1000 52.0 8 / 8 01:03.220 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
فرهاد خانقلی زاده قزل 1600 0.0 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0.0 5 / 7 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
فرهاد خانقلی زاده قزل 1400 0.0 7 / 8 01:25.270 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
فرهاد خانقلی زاده قزل مهرداد خوجملی 1000 0.0 4 / 8 01:01.290 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
فرهاد خانقلی زاده قزل مهرداد خوجملی 1000 0.0 1 / 5 01:01.830 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
فرهاد خانقلی زاده قزل نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 5 01:02.140 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
محمداسلم محمدی عبدالاسحاق کم 1000 51.0 3 / 11 01:03.280 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
محمداسلم محمدی بی نام 1000 50.0 5 / 9 01:04.770 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 0.0 4 / 8 01:02.680 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 50.0 4 / 7 01:03.960 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
حمید روشنی محمد خوجملی 1000 50.0 4 / 4 01:05.200 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
حمید روشنی آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 / 6 01:04.490 -