سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 52 7 01:14.31 73.0 69.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی امین محمدی 1000 52 8 01:02.69
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
باشگاه سوارکاری عقیق بهنام خانقلی زاده قزل بنیامین جرجانی 1000 52 8 01:03.22
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل 1600
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 5
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل 1400 7 01:25.27
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل مهرداد خوجملی 1000 4 01:01.29
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل مهرداد خوجملی 1000 1 01:01.83
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل نادر صالح پور 1000 1 01:02.14
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی عبدالاسحاق کم 1000 51 3 1:03.28
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی 1000 50 5 1:04.77
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 4 01:02.68
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 50 4 1:03.96
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی محمد خوجملی 1000 50 4 1:05.20
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی آرمین آق آتابای 1000 50 3 1:04.49