وننو 5 ساله مادیان
سیگل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 56
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 56
ریتینگ مسافت : 49
بهترین ریتینگ : 56
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 2 14.29% 77,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 8 1 2 12.50% 77,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
از 8 تا 14 امتیاز حالت قلی ناظری جلال قلرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 10 / 10 01:07.450 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 8 تا 14 امتیاز حالت قلی ناظری جلال قلرعطا 1000 51.0 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
از 8 تا 10 امتیاز حالت قلی ناظری جلال قلرعطا بنیامین جرجانی 1200 52.0 6 / 9 (16.5) 01:15.310 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
از 10 تا 14امتیاز حالت قلی ناظری جلال قلرعطا مبین قلرعطا 1000 50.0 6 / 10 (8.5) 01:03.700 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 8 تا 10 امتیاز حالت قلی ناظری جلال قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 51.0 9 / 11 01:09.290 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
از 8 تا 14 امتیاز حالت قلی ناظری طاهر صالح پور 1200 51.0 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
از 8 تا 14 امتیاز حالت قلی ناظری طاهر صالح پور کمال صالح پور 1600 51.0 9 / 9 01:54.510 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
از 2 تا 6 امتیاز حالت قلی ناظری طاهر صالح پور کمال صالح پور 1000 50.0 1 / 9 01:04.230 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
از 0 تا 2 امتیاز حالت قلی ناظری طاهر صالح پور 1000 51.0 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
2تا4 امتیاز حالت قلی ناظری طاهر صالح پور 1000 0.0 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
از 2 تا 14 حالت قلی ناظری طاهر صالح پور کمال صالح پور 1000 0.0 8 / 11 01:05.190 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
مبتدی حالت قلی ناظری طاهر صالح پور کمال صالح پور 1000 0.0 3 / 9 -