ایزابوی 4 ساله نریان
آنابلا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 58
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 58
ریتینگ مسافت : 58
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 2 4 14.29% 155,000,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 18 2 4 11.11% 155,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
عبدالباسط مخدومی امان محمد قلرعطا 1550 54.0 13 / 13 58
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
عبدالباسط مخدومی 1000 54.0 68
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
عبدالباسط مخدومی رامین قهرمان 1000 54.0 5 / 12 (10.5) 01:01.650 68
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
عبدالرحمن قربانی جواد آچاک 1200 54.0 7 / 10 01:13.340 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
عبدالرحمن قربانی جواد آچاک 1600 54.0 6 / 7 01:45.230 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
عبدالرحمن قربانی پیمان قلرعطا 1200 54.0 1 / 9 01:14.500 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 5 / 11 01:05.130 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 54.0 4 / 10 01:15.420 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 54.0 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 54.0 4 / 11 01:04.180 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 9 / 9 01:04.340 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
عبدالرحمن قربانی 1000 52.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
عبدالرحمن قربانی مهرداد خوجملی 1600 52.0 3 / 10 01:46.670 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 52.0 3 / 9 01:02.600 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 52.0 7 / 11 01:17.510 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
عبدالرحمن قربانی بی نام 1600 0.0 5 / 10 01:48.620 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 12 01:02.940 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 7 / 10 01:04.860 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
عبدالرحمن قربانی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 5 / 12 01:04.600 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1200 52.0 4 / 12 01:17.620 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
عبدالرحمن قربانی امان محمد قلرعطا 1000 0.0 5 / 11 01:06.050 -