سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی جواد آچاک 1200 54 7 01:13.34 72.0 69.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی جواد آچاک 1600 54 6 01:45.23 75.0 58.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی پیمان قلرعطا 1200 54 1 01:14.50
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54 5 01:05.13
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
حکیم قلی ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 54 4 01:15.42
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حکیم قلی ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده ۱۲۰۰ 54
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
حکیم ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 54 4 01:04.18
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 9 01:04.34
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1000 52
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی مهرداد خوجملی 1600 52 3 1:46.67
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 52 3 1:02.60
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
سلیم بهزاد نیا عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 52 7 1:17.51
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1600 5 1:48.62
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 1 01:02.94
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 52 7 1:04.86
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی امان محمد قلرعطا 1000 52 5 1:04.60
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1200 52 4 1:17.62
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی امان محمد قلرعطا 1000 5 1:06.05