سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی جواد آچاک 1200 54 7 01:13.340
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی جواد آچاک 1600 54 6 01:45.230
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی پیمان قلرعطا 1200 54 1 01:14.500
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54 5 01:05.130
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
حکیم قلی ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 54 4 01:15.420
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حکیم قلی ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 54
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
حکیم ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 54 4 01:04.180
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 9 01:04.340
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1000 52
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی مهرداد خوجملی 1600 52 3 01:46.670
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 52 3 01:02.600
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
سلیم بهزاد نیا عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 52 7 01:17.510
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1600 0 5 01:48.620
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:02.940
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1000 52 7 01:04.860
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی امان محمد قلرعطا 1000 52 5 01:04.600
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی بنیامین جرجانی 1200 52 4 01:17.620
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی امان محمد قلرعطا 1000 0 5 01:06.050