سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
امان گلدی یارعلی و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 50 6 01:05.42 47.0 45.0
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
یوسف قزل حکیم بردی اندروا امان محمد قلرعطا 1000 50 9 01:06.49
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
میکائیل یارعلی و آرش قربانی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1200 50 8 1:19.77
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
میکائیل یارعلی و آرش قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 50 11 1:24.42
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
میکائیل یارعلی و آرش قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 6 1:06.85