سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم امیر مختومی 1200 55 5 01:18.32 46.0 44.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم امان محمد قلرعطا 1600 55 5 01:49.54 37.0 22.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم آق اویلی بشگرد 1550 54 3 01:47.39
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم آق اویلی بشگرد 1000 54 4 01:06.10
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
نورمحمد بهادر و یاسین نفس پور بهشاد ترکمنی حسین باغچری 1000 54 10 01:07.47
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
نورمحمد بهادر و یاسین نفس پور بهشاد ترکمنی جواد آچاک 1550 52
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
نورمحمد بهادر و یاسین نفس پور مجید ایری ۱۰۰۰ 53
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
زبیر نفس پور یعقوب نفس پور نورمحمد بهادر 1200 52 2 1:17.76
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
زبیر نفس پور یعقوب نفس پور نورمحمد بهادر 1000 52 4 1:06.76
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
زبیر نفس پور یعقوب نفس پور نورمحمد بهادر 1000 12 01:07.77
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
زبیر نفس پور یعقوب نفس پور آرمین آق آتابای 1000 8 1:11.32