سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
مهندس مهدی آرخی نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1700 52 5 01:50.940 8.5
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی قربان محمد اودک 1600 52
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی ستار مهرانی 2200 52
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
امیر آرخی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1550 54 1 01:37.910
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
امیر آرخی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1600 52 6 01:40.790
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
امیر و سارا آرخی نصرت ا... خوجملی کمال دالی جه عطا 1600 53 3 01:42.070
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مهدی آرخی نصرت ا... خوجملی 1600 52
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل هان آرخی و عرفان آق نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 1550 53 4 01:40.020
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 53
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
حاج آنه آرخی نصرت ا... خوجملی عید محمد غراوی 1200 53
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی ستار مهرانی 1000 53
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
امیر آرخی نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:04.120
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
امیر آرخی نصرت ا... خوجملی آرمین آق آتابای 1550 52 3 01:37.540
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مهندس هادی آرخی نصرت ا... خوجملی آرمین آق آتابای 1450 52 1 01:32.480
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
سارا آرخی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1000 54 3 01:03.860
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
امیر آرخی ادریس قلرعطا کمال دالی جه عطا 1700 53 1 01:51.250
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
امیر آرخی ادریس قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 53 3
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
امیر آرخی ادریس قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 53 5 01:04.240
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
امیر آرخی ادریس قلرعطا کمال دالی جه عطا 1200 53 7 01:16.590
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
امیر آرخی ادریس قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 52 2 01:03.950
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
امیر آرخی ادریس قلرعطا عبدالجبار مختوم نژاد 1000 0 7 01:07.090