ایل هان 4 ساله نریان
ایرامینم
پروانه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 80
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 2 5 18.18% 195,750,000
بندرترکمن 3 1 3 33.33% 107,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 15 3 8 20.00% 303,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1700 52.0 5 / 7 (8.5) 01:50.940 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
نصرت ا... خوجملی قربان محمد اودک 1600 52.0 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
نصرت ا... خوجملی ستار مهرانی 2200 52.0 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1550 54.0 1 / 7 01:37.910 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1600 52.0 6 / 7 01:40.790 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
نصرت ا... خوجملی کمال دالی جه عطا 1600 53.0 3 / 11 01:42.070 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
نصرت ا... خوجملی 1600 52.0 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 1550 53.0 4 / 7 01:40.020 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 53.0 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
نصرت ا... خوجملی عید محمد غراوی 1200 53.0 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
نصرت ا... خوجملی ستار مهرانی 1000 53.0 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 / 8 01:04.120 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
نصرت ا... خوجملی آرمین آق آتابای 1550 52.0 3 / 6 01:37.540 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
نصرت ا... خوجملی آرمین آق آتابای 1450 52.0 1 / 6 01:32.480 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1000 54.0 3 / 7 01:03.860 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
ادریس قلرعطا کمال دالی جه عطا 1700 53.0 1 / 10 01:51.250 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
ادریس قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 53.0 3 / 10 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
ادریس قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 53.0 5 / 12 01:04.240 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
ادریس قلرعطا کمال دالی جه عطا 1200 53.0 7 / 12 01:16.590 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
ادریس قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 52.0 2 / 12 01:03.950 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
ادریس قلرعطا عبدالجبار مختوم نژاد 1000 0.0 7 / 11 01:07.090 -